Disertační a doktorský seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180DSTN1 zápočet 15 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý akademický rok (45 minut), 357 až 432 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Adam HALAŠ, Lucie HAYASHI, Jan HYVNAR, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je prohlubování schopností odborné diskuze v rámci nejbližší akademické komunity doktorandů a školitelů. Postup výzkumu, obsah a metodologii upřesňuje doktorand v individuálních konzultacích se školitelem. Ve společných seminářích se studenti vzájemně informují o aktuálním stavu svého výzkumu a postupů relevantních v textové části disertace a v konceptu odborné umělecké rozvahy.

Školitel vede doktoranda ke schopnosti formulovat klíčové aspekty vlastního výzkumu a konfrontovat je s kritickými podněty kolegů. Systematické rozvíjení oborového diskursu za pomoci prezentace vlastních děl a kritické diskuse nad díly ostatních kolegů napříč všemi stupni studia napomáhá kultivaci úzce oborové diskuse a schopnosti aktivního působení v odborné komunitě.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda. Doktorand v prvním ročníku se školitelem připravuje komentované rešerše a předkládá prostudované tituly vztahující se k tématu disertační práce.

Prezentuje dosavadní proces vlastní tvorby, diskutuje o prezentovaných dílech, sdílí informace o aktualitách oboru a kriticky hodnotí nové poznatky a události v otázkách techniky, estetiky a dalších aspektech umělecké tvorby. Předpokladem je samostatné kriticko-analytické́ hodnocení prezentovaných děl studentů s přesahem do pedagogické, estetické a hudebně teoretické roviny.

V rámci všech profilací se v rámci semináře konají kolokvia s odborníky z institucí zabývajících se tanečním výzkumem a příbuznými obory, které seznamují studenty s širším odborným prostředím, umožňují navázat kontakty, diskutovat o studovaných jevech s dalšími badateli, revidovat vlastní poznatky a jejich interpretaci.

Výsledky učení

Doktorand je veden k dovednosti prezentovat dílčí části disertačního úkolu v souladu s individuálním studijním plánem v podobě zpracované rešerše, dokončené kapitoly nebo více kapitol budoucí disertační práce, či jinak strukturovaného textového výstupu nebo uměleckého záměru a tvůrčího procesu.

Doktorand dokáže argumentovat metodologii svého bádání v oblasti uměleckého výzkumu a prokáže schopnost jejich inovativního propojení s vlastní uměleckou praxí.

Je schopen prezentovat aktuální stav bádání a aktivně reagovat na kritickou reflexi nejbližší komunity doktorandů a školitelů formou diskuse a začlenění podnětů do vlastní práce.

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Literatura

Jelikož se jedná o předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Na závěr prvního ročníku doktorand prezentuje a diskutuje získané vědomosti před oborovou radou, a to zejména poukazem na souvislost nabytých znalostí s vlastním předmětem teoretické nebo tvůrčí části disertační práce. Doktorand obhájí jejich relevantnost především z pohledu zevrubné studijní sondy do speciálních aspektů vlastního disertačního výzkumu.

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů