Specializovaná přednáška I. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180STNI1 zápočet 15 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý akademický rok (45 minut), 357 až 432 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Adam HALAŠ, Lucie HAYASHI, Jan HYVNAR, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Mahulena KŘENKOVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ, Jan VIČAR

Obsah

Cíl výuky:

Předmět je vyučován individuálně formou přednáškového cyklu vyžadující kontinuální povinnou docházku doktoranda, jeho náplň je svázána s tématem disertace. Přednáškový cyklus probíhá v dotaci 12 vyučovacích hodin za semestr a je kombinován se studiem literatury, diskusí o ní a konzultacemi, zahrnuje samostatné úkoly. Zaměřuje se na hlavní tematický a metodologický aspekt dané disertace.

Předmět je uzavřen vypracováním eseje/praktického úkolu, který souvisí s disertací.

Tematické okruhy:

Týkají se předmětu vlastního doktorského výzkumu tak, aby byla samotná tematika bádání viděna optikou širšího oborového či mezioborového diskursu. Může se jednat o historické a teoretické, pedagogické i aplikované disciplíny a témata. Přesné vymezení náplně předmětu je stanoveno v individuálním studijním plánu.

Výsledky učení

Poznatky získané v rámci kurzu se přímo uplatní v disertační práci, v její odborné podobě. Pomáhají vlastní téma doktoranda zasadit do širšího rámce, poskytuje argumenty pro interpretaci materiálu, jsou základem pro formulování osobitého přístupu a řešení disertační práce, a to v její teoretické i umělecké části.

Doktorand obhájí získané vědomosti před oborovou radou, a to zejména poukazem na souvislost nabytých znalostí s vlastním předmětem teoretické nebo praktické části disertační práce. Doktorand obhájí relevantnost absolvované přednášky především z pohledu zevrubné studijní sondy do speciálních aspektů vlastního disertačního výzkumu.

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminární práce na dané téma v rozsahu min. 10 NS.

Reflexe zadané literatury a dalších studijních úkolů.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů