Vědecká, umělecká a odborná činnost 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180VUTN1 zápočet 10 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý akademický rok (45 minut), 241 až 291 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Adam HALAŠ, Lucie HAYASHI, Jan HYVNAR, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Mahulena KŘENKOVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ, Jan VIČAR

Obsah

Cíl výuky:

Předmět rozvíjí samostatnou odbornou činnost studenta. Neprobíhá formou skupinové výuky, pouze na základě konzultací se svým školitelem ve vztahu k aktuálnímu výzkumu a jeho veřejné prezentace (publikování v odborných médiích, účast na konferencích, vystupování v odborných diskuzích na fórech a panelech, příprava grantového projektu, tvorba expertních posudků, příprava umělecké kompozice, uměleckého portfolia aj.).

V průběhu studia dochází k systematickému rozvíjení oborového diskursu za pomoci přípravy a prezentace vlastních příspěvků nebo částí uměleckých děl. Student si osvojuje teoretické poznatky z četby a analýzy odborných textů teoretického rázu nebo vztahující se k vlastní umělecké tvorbě a vědecké práci, a tím dochází k postupného prohlubování analytických schopností a kritického pohledu při práci s odborným textem. Doktorand rozvíjí svůj rámcový vhled do současného myšlení v oblasti umění a jeho teoretické reflexe.

Studijní aktivita se opírá o získávání praktických dovedností spojených s prezentací odborného textu uvnitř oborové či mezioborové vědecké komunity (příspěvek na konferenci, publikace odborné studie, zapojení do grantového projektu anebo přednáška či workshop v rámci výuky). Povaha prezentovaných děl vychází z disertační práce / projektu doktoranda.

Tematické okruhy:

Tematické okruhy jsou dané vybranou profilací a vlastním zaměřením doktoranda s ohledem na téma disertační práce. Student konzultuje se svým školitelem témata a formu veřejné prezentace svého výzkumu (strategie pro publikační činnost, uměleckou prezentaci, odbornou prezentaci oboru, argumentace záměru, posilování vlastní expertní identity apod.).

Výsledky učení

Předmět vede studenta ke zdokonalení schopnosti teoretické reflexe vlastního oboru a získání dovedností vedoucích k zapojení vlastních teoretických výsledků do širokého odborného diskursu. Podporuje jeho aktivní zapojení do odborného života v různých podobách. Student si ověří reflexi vlastní práce u širší veřejnosti.

Předpoklady a další požadavky

V PŘÍPRAVĚ

Literatura

Studijní pomůcky a literatura jsou svázány s konkrétními tématy textů k publikování a prezentování na konferencích, pedagogických a popularizačních aktivit a uměleckých vystoupení.

Hodnoticí metody a kritéria

Student dokumentuje svou odbornou činnost ve formě odborné studie, prezentace na konferenci, působení na workshopu nebo dílčí prezentace uměleckého díla. V průběhu studia je podmínkou realizace alespoň jednoho odborného článku, který bude přijatý k recenznímu řízení, anebo odborného textu, který bude zveřejněn v renomovaném oborovém periodiku. Doktorand argumentuje postavení svého výzkumu v kontextu aktuálního odborného diskurzu, reflektuje jeho svébytnost a originalitu. Prokáže rostoucí schopnost analytického a kritického myšlení, která je očekávána od erudovaného specialisty.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů