Analýza hudebně teoretického textu 7

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT7 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK, Iva OPLIŠTILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 6. Studium literatury středního a většího rozsahu i předmětné složitosti s konkrétním zaměřením na spisy analytické, přehledové i syntetické. Paralelní studium náročnějších textů klasiků hudební teorie a textů naukových a popularizačních. Možnost publikování zdařilých kratších textů v odborných periodikách. Od semestrální práce se vyžaduje výraznější podíl samostatného řešení a kritického hodnocení dotyčné problematiky.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 6. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v zimním semestru 1.ročníku navazujícího magisterského stupně studia. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Studium hudebně teoretických textů středního rozsahu a předmětné složitosti se zaměřením na hudbu 20. století, konkrétně na nové tónové a kompozičně technické systémy a na nový hudební a zvukový materiál (mikrointervaly, zvuky nehudební povahy). Paralelní studium prací klasiků hudební teorie. Příprava projektu magisterské diplomní práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Dahlhaus, Carl: Analyse und Verurteil. - Mainz /etc./, Schott 1970

Dahlhaus, Carl: Die Idee der absoluten Musik. - Kassel, Bärenreiter 1978

Doubravová, Jarmila: Sémantické gesto (soubor studií a statí). - Praha, Karolinum

2001

Eggebrecht, Hans Heinrich: Musikalisches Denken. - Archiv für Musikwissenschaft

XXXII, 1975, s.228 nn.

Fischer, Kurt von: Das Zeitproblem in der Musik. - in: Das Zeitproblem im 20.

Jahrhundert. Ed. R.W. Meyer, Bern 1964, s. 296 nn.

Georgiades, Thrasybulos: Sakral und Profan in der Musik. - München 1960

Georgiades,Thrasybulos: Musik und Schrift. - München 1962, 21964

Hindemith, Paul: Unterweisung im Tonsatz I., theoretischer Teil. - Mainz, B. Schotts

Söhne 1937, 2 1940 (rozšířené vydání), angl. překl. 1942, rev. 21948

Janáček, Leoš: Hudebně teoretické dílo I. Praha, Supraphon 1968.

Janáček, Leoš: Hudebně teoretické dílo II. Praha, Supraphon 1974.

Jiránek, Jaroslav: Asafjevova teorie intonace, její geneze a význam. Praha, Academia

1967.

Jiránek, Jaroslav: Muzikologické etudy. Praha, Panton 1981.

Jiránek, Jaroslav: Problém systémového uchopení hudby jako jevu sociálně historicky

rozrůzněného. in: Živá hudba VIII, Praha 1983.

Jiránek, Jaroslav: Janáčkovo dílo jako stylový mikrokosmos české hudby XX. století. -

Hudební věda VI, 1969, č. 2, s. 150-171

Jiránek, Jaroslav: Perspektivy dalšího rozvoje Asafjevova učení o intonaci. - Hudební

věda II, 1965, č.3, s. 341-371

John Cage. Musik-Konzepte, Sonderband (sborník), ed. Heinz-Klaus Metzger und

Rainer Riehn. - München, April 1978

Jůzl, Miloš: Hudební systém jako specifický nositel uměleckých informací. - Sborník

JAMU, ročník VII, Brno-Praha 1980 (SPN), s. 73-87

Karbusický, Vladimír: Tvar a význam v hudbě. - Hudební věda XXX, 1993, č.4,

s.299-329

Karbusický, Vladimír: Smysl a význam v hudbě.- Hudební věda XXXI, 1994, č.1, s.25-

84

Kresánek, Jozef: Hudba a človek. Hudobné myslenie. Sociálna funkcia hudby.

Hudobná psychológia. - Bratislava, Hudobné centrum 2000

Matematika a hudba (sborník). Ed:. Roman Berger a Beloslav Riečan. - Bratislava

1997

Parsch, Arnošt-Piňos, Alois-Šťastný, Jaroslav: Transference hudebních elmentů

v kompozicích současných skladatelů. - Brno, JAMU 2003

Seifert, Uwe: Systematische Musiktheorie und Kognitionswissenschaft. - Bonn, Verlag

für systematische Musikwissenschaft 1993

Volek, Jaroslav: Struktura a osobnosti hudby. - Praha, Panton 1988

Zouhar, Vít: Postmoderní hudba. Německá diskuse na sklonku 20. století. - Olomouc,

Univerzita Palackého 2004

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi. Vypracování semestrální písemné práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
17:00–17:45
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:00–17:45 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů