Analýza hudebně teoretického textu 7

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT7 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 6. Studium literatury středního a většího rozsahu i předmětné složitosti s konkrétním zaměřením na spisy analytické, přehledové i syntetické. Paralelní studium náročnějších textů klasiků hudební teorie a textů naukových a popularizačních. Možnost publikování zdařilých kratších textů v odborných periodikách. Od semestrální práce se vyžaduje výraznější podíl samostatného řešení a kritického hodnocení dotyčné problematiky.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 6. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v zimním semestru 1.ročníku navazujícího magisterského stupně studia. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Studium hudebně teoretických textů středního rozsahu a předmětné složitosti se zaměřením na hudbu 20. století, konkrétně na nové tónové a kompozičně technické systémy a na nový hudební a zvukový materiál (mikrointervaly, zvuky nehudební povahy). Paralelní studium prací klasiků hudební teorie. Příprava projektu magisterské diplomní práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Dahlhaus, Carl: Analyse und Verurteil. - Mainz /etc./, Schott 1970

Dahlhaus, Carl: Die Idee der absoluten Musik. - Kassel, Bärenreiter 1978

Doubravová, Jarmila: Sémantické gesto (soubor studií a statí). - Praha, Karolinum

2001

Eggebrecht, Hans Heinrich: Musikalisches Denken. - Archiv für Musikwissenschaft

XXXII, 1975, s.228 nn.

Fischer, Kurt von: Das Zeitproblem in der Musik. - in: Das Zeitproblem im 20.

Jahrhundert. Ed. R.W. Meyer, Bern 1964, s. 296 nn.

Georgiades, Thrasybulos: Sakral und Profan in der Musik. - München 1960

Georgiades,Thrasybulos: Musik und Schrift. - München 1962, 21964

Hindemith, Paul: Unterweisung im Tonsatz I., theoretischer Teil. - Mainz, B. Schotts

Söhne 1937, 2 1940 (rozšířené vydání), angl. překl. 1942, rev. 21948

Janáček, Leoš: Hudebně teoretické dílo I. Praha, Supraphon 1968.

Janáček, Leoš: Hudebně teoretické dílo II. Praha, Supraphon 1974.

Jiránek, Jaroslav: Asafjevova teorie intonace, její geneze a význam. Praha, Academia

1967.

Jiránek, Jaroslav: Muzikologické etudy. Praha, Panton 1981.

Jiránek, Jaroslav: Problém systémového uchopení hudby jako jevu sociálně historicky

rozrůzněného. in: Živá hudba VIII, Praha 1983.

Jiránek, Jaroslav: Janáčkovo dílo jako stylový mikrokosmos české hudby XX. století. -

Hudební věda VI, 1969, č. 2, s. 150-171

Jiránek, Jaroslav: Perspektivy dalšího rozvoje Asafjevova učení o intonaci. - Hudební

věda II, 1965, č.3, s. 341-371

John Cage. Musik-Konzepte, Sonderband (sborník), ed. Heinz-Klaus Metzger und

Rainer Riehn. - München, April 1978

Jůzl, Miloš: Hudební systém jako specifický nositel uměleckých informací. - Sborník

JAMU, ročník VII, Brno-Praha 1980 (SPN), s. 73-87

Karbusický, Vladimír: Tvar a význam v hudbě. - Hudební věda XXX, 1993, č.4,

s.299-329

Karbusický, Vladimír: Smysl a význam v hudbě.- Hudební věda XXXI, 1994, č.1, s.25-

84

Kresánek, Jozef: Hudba a človek. Hudobné myslenie. Sociálna funkcia hudby.

Hudobná psychológia. - Bratislava, Hudobné centrum 2000

Matematika a hudba (sborník). Ed:. Roman Berger a Beloslav Riečan. - Bratislava

1997

Parsch, Arnošt-Piňos, Alois-Šťastný, Jaroslav: Transference hudebních elmentů

v kompozicích současných skladatelů. - Brno, JAMU 2003

Seifert, Uwe: Systematische Musiktheorie und Kognitionswissenschaft. - Bonn, Verlag

für systematische Musikwissenschaft 1993

Volek, Jaroslav: Struktura a osobnosti hudby. - Praha, Panton 1988

Zouhar, Vít: Postmoderní hudba. Německá diskuse na sklonku 20. století. - Olomouc,

Univerzita Palackého 2004

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi. Vypracování semestrální písemné práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů