Analýza hudebně teoretického textu 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT8 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu7. Studium literatury většího rozsahu i předmětné složitosti s konkrétním zaměřením na spisy analytické, přehledové i syntetické. Konkrétní důraz na spisy syntetické a lexikografické povahy. Specifická struktura lexikografického hesla, cvičné vypracování modelových hesel různého rozsahu. Paralelní studium náročnějších textů klasiků hudební teorie. Možnost publikování zdařilých kratších textů v odborných periodikách. Od ročníkové práce se vyžaduje výraznější podíl samostatného řešení a kritického hodnocení dotyčné problematiky.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 7. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v letním semestru 1.ročníku navazujícího magisterského stupně studia. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Studium hudebně teoretických textů většího rozsahu a předmětné složitosti se zaměřením na hudbu 20. století, konkrétně na práce syntetické povahy s kolektivním autorstvím a texty teoreticko-estetické. Kritické čtení textů ideologicky podmíněných. Paralelní studium prací klasiků hudební teorie.

Doporučená nebo povinná literatura

Caraci Vela, Maria/český překlad Jakubcová, Alena-Romagnoli, Angela-Kroupa, Jiří

K.: Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie.-

Praha, KLP 2001

Černý, Mirolav K.: Předpoklady interpretace sémantických aspektů hudebních forem,

jmenovitě formy sonátové. - Estetika XIII, 1976, č.4, s. 254-271

Dějiny české hudební kultury, 1890-1945, díl I. 1890-1918. Academia, Praha 1972, díl

II. 1918-1945, Praha, Academia 1981

Dykast, Roman: Hudba věku melancholie.- Praha, Togga 2005

Eggebrecht, Hans Heinrich: Musikalisches Denken. - Archiv für Musikwissenschaft

XXXII, 1975, s.228 nn.

Fukač Jiří, Poledňák Ivan, Volek Jaroslav: Základy hudební sémiotiky I-III. - Brno,

Masarykova univerzita 1992.

Janáček, Leoš: Úplná nauka o harmonii. 2Brno 1920

Janeček, Karel: Smetanova komorní hudba. Kompoziční výklad. Praha, Supraphon

1978

Jiránek, Jaroslav: Smetanova operní tvorba. Sv. I, Praha, Supraphon 1984, sv. II,

Praha, Supraphon 1989 (Edice: Dílo a život BS)

Jiránek, Jaroslav: Socialistický realismus jako vůdčí ideově estetický princip naší

současné hudební tvorby. Praha, Divadelní ústav 1980

Jůzl, Miloš: K otázce lidovosti a srozumitelnosti hudby. Hudební věda 1976, s. 75 nn.

Jůzl, Miloš: Předpoklady socialistického realismu v hudbě. Hudební rozhledy 1978, s.

502 nn

Lissa, Zofia: Hegel und das Problem der Formintegration in der Musik. - in:

Festschrift für Walter Wiora, Kassel 1967, s.112 nn.

Lissa, Zofia: Zur Theorie der musikalischen Rezeption. - Archiv für

Musikwissenschaft XXXI, 1974, s. 157 nn.

Motte-Haber Helga de la: Handbuch der Musikpsychologie. - 2Laaber, Laaber Verlag

1995

Müller-Blattau, Joseph: Das Verhältnis von Wort und Ton in der Geschichte der

Musik: Grundzüge und Probleme. - Stuttgart 1952

Poledňák, Ivan-Volek,Jaroslav- Fukač, Jiří-Jiránek, Jaroslav a kol.: Základy hudební

sémiotiky I-III. - Brno, Masarykova univerzita 1992

Suppan, Wolfgang: Musica Humana. Eine Anthropologische und kulturethnologische

Dimension der Musikwissenschaft. - Wien, Hermann Böhlaus Nachf. 1986

(a další nakladatelé)

Ujfalussy, József: Hudební obraz skutečnosti. Nástin logiky hudebního významu. -

Praha, Supraphon 1967

Vojtěch, Ivan: Komentáře. - Praha, Panton 1988

Vojtěch, Ivan: Rozpravy /sborník studií a statí/. - Praha, Dauphin 1998

Vysloužil, Jiří: Muzikologické rozpravy. /sborník studií statí/. - Praha, Panton 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi. Vypracování ročníkové písemné práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů