Analýza hudebně teoretického textu 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT8 Z 2 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu7. Studium literatury většího rozsahu i předmětné složitosti s konkrétním zaměřením na spisy analytické, přehledové i syntetické. Konkrétní důraz na spisy syntetické a lexikografické povahy. Specifická struktura lexikografického hesla, cvičné vypracování modelových hesel různého rozsahu. Paralelní studium náročnějších textů klasiků hudební teorie. Možnost publikování zdařilých kratších textů v odborných periodikách. Od ročníkové práce se vyžaduje výraznější podíl samostatného řešení a kritického hodnocení dotyčné problematiky.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 7. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v letním semestru 1.ročníku navazujícího magisterského stupně studia. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Studium hudebně teoretických textů většího rozsahu a předmětné složitosti se zaměřením na hudbu 20. století, konkrétně na práce syntetické povahy s kolektivním autorstvím a texty teoreticko-estetické. Kritické čtení textů ideologicky podmíněných. Paralelní studium prací klasiků hudební teorie.

Doporučená nebo povinná literatura

Caraci Vela, Maria/český překlad Jakubcová, Alena-Romagnoli, Angela-Kroupa, Jiří

K.: Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie.-

Praha, KLP 2001

Černý, Mirolav K.: Předpoklady interpretace sémantických aspektů hudebních forem,

jmenovitě formy sonátové. - Estetika XIII, 1976, č.4, s. 254-271

Dějiny české hudební kultury, 1890-1945, díl I. 1890-1918. Academia, Praha 1972, díl

II. 1918-1945, Praha, Academia 1981

Dykast, Roman: Hudba věku melancholie.- Praha, Togga 2005

Eggebrecht, Hans Heinrich: Musikalisches Denken. - Archiv für Musikwissenschaft

XXXII, 1975, s.228 nn.

Fukač Jiří, Poledňák Ivan, Volek Jaroslav: Základy hudební sémiotiky I-III. - Brno,

Masarykova univerzita 1992.

Janáček, Leoš: Úplná nauka o harmonii. 2Brno 1920

Janeček, Karel: Smetanova komorní hudba. Kompoziční výklad. Praha, Supraphon

1978

Jiránek, Jaroslav: Smetanova operní tvorba. Sv. I, Praha, Supraphon 1984, sv. II,

Praha, Supraphon 1989 (Edice: Dílo a život BS)

Jiránek, Jaroslav: Socialistický realismus jako vůdčí ideově estetický princip naší

současné hudební tvorby. Praha, Divadelní ústav 1980

Jůzl, Miloš: K otázce lidovosti a srozumitelnosti hudby. Hudební věda 1976, s. 75 nn.

Jůzl, Miloš: Předpoklady socialistického realismu v hudbě. Hudební rozhledy 1978, s.

502 nn

Lissa, Zofia: Hegel und das Problem der Formintegration in der Musik. - in:

Festschrift für Walter Wiora, Kassel 1967, s.112 nn.

Lissa, Zofia: Zur Theorie der musikalischen Rezeption. - Archiv für

Musikwissenschaft XXXI, 1974, s. 157 nn.

Motte-Haber Helga de la: Handbuch der Musikpsychologie. - 2Laaber, Laaber Verlag

1995

Müller-Blattau, Joseph: Das Verhältnis von Wort und Ton in der Geschichte der

Musik: Grundzüge und Probleme. - Stuttgart 1952

Poledňák, Ivan-Volek,Jaroslav- Fukač, Jiří-Jiránek, Jaroslav a kol.: Základy hudební

sémiotiky I-III. - Brno, Masarykova univerzita 1992

Suppan, Wolfgang: Musica Humana. Eine Anthropologische und kulturethnologische

Dimension der Musikwissenschaft. - Wien, Hermann Böhlaus Nachf. 1986

(a další nakladatelé)

Ujfalussy, József: Hudební obraz skutečnosti. Nástin logiky hudebního významu. -

Praha, Supraphon 1967

Vojtěch, Ivan: Komentáře. - Praha, Panton 1988

Vojtěch, Ivan: Rozpravy /sborník studií a statí/. - Praha, Dauphin 1998

Vysloužil, Jiří: Muzikologické rozpravy. /sborník studií statí/. - Praha, Panton 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi. Vypracování ročníkové písemné práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů