Hudební teorie - systematika 8

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTS8 ZK 14 2T česky letní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice. Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická. Cílem je připravit profesionálně vybavené odborníky oboru Hudební teorie s perspektivou uplatnění na poli muzikologickém i pedagogickém.

Forma studia

Kontaktní výuka. přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice, kritické srovnávání textů s aplikací analýzy vybraných příkladů hudební struktury

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - systematika 7

Korekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - specializovaná problematika 8

Analýza hudebně teoretického textu 8

Seminář hudební teorie 8

Organologie 2

Hudební estetika 2

Seminář hudební estetiky 2

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Hudební teorie - systematika 8 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Obsah kurzu

Systematická hudební teorie

Analytická hudební teorie

Doporučená nebo povinná literatura

Fukač, Jiří - Poledňák, Ivan: Hudba a její pojmoslovný systém. In: Studie ČSAV, 1981, č. 14. Academia, Praha 1981.

Holubec, Jiří: Příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru. Doktorská disertace, HAMU Praha 2002.

Hradecký, Emil: Úvod do studia tonální harmonie. Vyd. I., SHV, Praha 196O, vyd. II., Supraphon, Praha 1972.

Hradecký, Emil: O technických prostředcích hudební mluvy Pavla Bořkovce. Živá hudba 1973, str. 89-133.

Hudební věda 1988, č. I.-III. (kolektiv autorů za vědecké redakce V. Lébla a I. Poledňáka k problematice hudební analýzy).

Hutter, Josef: Melodický princip stupnicových řad.

Hutter, Josef: Harmonický princip. Česká akademie věd a umění, Praha 1941.

Hutter, Josef: Hudební myšlení. V. Tomsa, praha 1943.

Janeček, Karel: Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965.

Janeček, Karel: Tektonika. Supraphon, Praha 1968.

Jiránek, Jaroslav: Teoretický odkaz Karla Janečka. Živá hudba IX, Praha 1986.

Jiránek, Jaroslav: Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. SPN, Praha 1991.

Kapr, Jan: Konstanty. Panton, Praha 1967.

Konsonance a disonance z hlediska hudby 2O. století. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 17. 12. 1985 v Praze.

K systematice tektonických struktur a hudebních forem. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 21. 1O. 1982 v Praze.

Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy. Bratislava 198O.

Kuna, Milan - Bláha, Miloš: Čas a hudba. K dramaturgii časových prostředků v hudebně interpretačním výkonu. In: Studie ČSAV, 1982, č. 18. Academia, Praha 1982.

Lébl, Vladimír: Nástin typologie zvukového materiálu. In: Hudební věda č. 3, Praha 1969

Lébl, Vladimír: Příspěvek k morfologii zvukové struktury. Hudební věda 1971, č. 1.

Ludvová, Jitka: Matematické metody v hudební analýze. Supraphon, Praha 1975.

Ludvová, Jitka: The aplication af Analytical Methods of Information Theory to Tonal Music. De Musica disputationes Pragenses II., Academia, Praha 1974.

Risinger, Karel: Nástin obecného hudebního funkčního systému rozšířené tonality. Knižnice Hudebních rozhledů, Praha 1957.

Risinger, Karel: Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie. Knižnice Hudební rozpravy, SHV, Praha 1963.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

Tichý, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. HAMU, Praha 1994, 2. vydání 2002

Tichý, Vladimír: Systematika hudební kinetiky jako součást teorie skladby. In: Musica Nova. JAMU, Brno 1997

Tichý, Vladimír: Hudební analýza jako stimul a nástroj rozvoje kreativity. In: Olomoucké jarní muzikologické konference. Univerzita Palackého, Olomouc 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

obhájení semestrální práce v odborné rozpravě

ústní zkoušky z přednesených témat

znalostí literatury, uložené ke studiu

praktických dovedností, vyplývajících z přednesených témat

Klasifikace odráží kvalitu prezentovaných znalostí a dovedností i schopnost samostatně a argumentovaně vystupovat v rozpravě.

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
PUDLÁK M.
13:40–15:10
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:40–15:10 Miroslav PUDLÁK Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů