Hudební teorie - systematika 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTS8 ZK 14 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 329 až 399 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice. Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická. Cílem je připravit profesionálně vybavené odborníky oboru Hudební teorie s perspektivou uplatnění na poli muzikologickém i pedagogickém.

Forma studia

Kontaktní výuka. přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice, kritické srovnávání textů s aplikací analýzy vybraných příkladů hudební struktury

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - systematika 7

Korekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - specializovaná problematika 8

Analýza hudebně teoretického textu 8

Seminář hudební teorie 8

Organologie 2

Hudební estetika 2

Seminář hudební estetiky 2

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Hudební teorie - systematika 8 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Obsah kurzu

Systematická hudební teorie

Analytická hudební teorie

Doporučená nebo povinná literatura

Fukač, Jiří - Poledňák, Ivan: Hudba a její pojmoslovný systém. In: Studie ČSAV, 1981, č. 14. Academia, Praha 1981.

Holubec, Jiří: Příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru. Doktorská disertace, HAMU Praha 2002.

Hradecký, Emil: Úvod do studia tonální harmonie. Vyd. I., SHV, Praha 196O, vyd. II., Supraphon, Praha 1972.

Hradecký, Emil: O technických prostředcích hudební mluvy Pavla Bořkovce. Živá hudba 1973, str. 89-133.

Hudební věda 1988, č. I.-III. (kolektiv autorů za vědecké redakce V. Lébla a I. Poledňáka k problematice hudební analýzy).

Hutter, Josef: Melodický princip stupnicových řad.

Hutter, Josef: Harmonický princip. Česká akademie věd a umění, Praha 1941.

Hutter, Josef: Hudební myšlení. V. Tomsa, praha 1943.

Janeček, Karel: Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965.

Janeček, Karel: Tektonika. Supraphon, Praha 1968.

Jiránek, Jaroslav: Teoretický odkaz Karla Janečka. Živá hudba IX, Praha 1986.

Jiránek, Jaroslav: Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. SPN, Praha 1991.

Kapr, Jan: Konstanty. Panton, Praha 1967.

Konsonance a disonance z hlediska hudby 2O. století. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 17. 12. 1985 v Praze.

K systematice tektonických struktur a hudebních forem. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 21. 1O. 1982 v Praze.

Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy. Bratislava 198O.

Kuna, Milan - Bláha, Miloš: Čas a hudba. K dramaturgii časových prostředků v hudebně interpretačním výkonu. In: Studie ČSAV, 1982, č. 18. Academia, Praha 1982.

Lébl, Vladimír: Nástin typologie zvukového materiálu. In: Hudební věda č. 3, Praha 1969

Lébl, Vladimír: Příspěvek k morfologii zvukové struktury. Hudební věda 1971, č. 1.

Ludvová, Jitka: Matematické metody v hudební analýze. Supraphon, Praha 1975.

Ludvová, Jitka: The aplication af Analytical Methods of Information Theory to Tonal Music. De Musica disputationes Pragenses II., Academia, Praha 1974.

Risinger, Karel: Nástin obecného hudebního funkčního systému rozšířené tonality. Knižnice Hudebních rozhledů, Praha 1957.

Risinger, Karel: Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie. Knižnice Hudební rozpravy, SHV, Praha 1963.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

Tichý, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. HAMU, Praha 1994, 2. vydání 2002

Tichý, Vladimír: Systematika hudební kinetiky jako součást teorie skladby. In: Musica Nova. JAMU, Brno 1997

Tichý, Vladimír: Hudební analýza jako stimul a nástroj rozvoje kreativity. In: Olomoucké jarní muzikologické konference. Univerzita Palackého, Olomouc 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

obhájení semestrální práce v odborné rozpravě

ústní zkoušky z přednesených témat

znalostí literatury, uložené ke studiu

praktických dovedností, vyplývajících z přednesených témat

Klasifikace odráží kvalitu prezentovaných znalostí a dovedností i schopnost samostatně a argumentovaně vystupovat v rozpravě.

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů