Seminář hudební teorie 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SHT0 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář je určen posluchačům bakalářského, magisterského i doktorského studia hudební teorie. Základní náplní semináře je prezentace výsledků vlastní samostatné práce posluchačů v hudebně teoretickém oboru (předkládají se témata z oboru hudební teorie systematické, analytické i syntetické, zaměřená k teorii skladby i teorii interpretace.

Cílem studiq je výchova k samostatné tvůrčí práci v oboru hudební teorie, podpora tvůrčí invence při formulaci a řešení hudebně teoretických problémů, rozvoj schopností kvalifikované a argumenty podložené účasti v odborné diskusi

Forma studia

Prezentace referátu k vybranému hudebněteoretickému problému, řízená diskuse, jíž se zúčastňují všichni účastníci semináře. V prezentacích se postupně střídají všichni účastnící semináře - studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia oboru Hudební teorie.

Na půdě semináře též vystupují hosté - pedagogové a doktorandi z příbuzných pracovišť akademií a univerzit.

Každé vystoupení a rozprava k němu je následně podrobena společnému hodnocení.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: absolvování předmětu Seminář hudební teorie 9

Obsah kurzu

Osnova semináře je dána přihlášenými tématy jednotlivých referujících:

Po každém seminárním vystoupení následuje diskuse

Doporučená nebo povinná literatura

Viz studijní materiál u předmětu Hudební teorie - systematika a další dle aktuálně zvoleného tématu.

Hodnoticí metody a kritéria

Požaduje se účast na semináři, aktivní účast v seminární rozpravě, jedenkrát za semestr vystoupení s referátem na zvolené nebo zadané téma.

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivní účasti na semináři

vypracování a prezentace referátu

účasti v seminární diskusi

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů