Studium skladeb 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186STS8 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Těžiště výuky předmětu spočívá ve srovnávací analýze skladeb jednoho období, i řezem napříč historií.

Forma studia

přednášky, poslech s partiturou, diskuse

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se znalost klasických i nejvýraznějších novodobých kompozičních postupů. Aplikace poznatků ze

souběžného předmětu Teorie skladby 6.

Studenti magisterského programu interpretačních oborů si předmět mohou zapsat jako volitelný.

Obsah kurzu

Konkrétní rozpis učiva vychází ze zadaných seminárních úkolů jednotlivých posluchačů. Každý posluchač je povinen v průběhu semestru nejméně jedenkrát vystoupit s referátem a průběžně se aktivně zúčastňovat diskusí o referátech ostatních účastníků semináře. Na konci roku každý účastník odevzdává seminární práci, dokumentující v písemné podobě výsledky jeho analytické práce.

Doporučená nebo povinná literatura

BERNARD, Jonathan W. The Evolution of Elliott Carter's Rhythmic Practice. Perspectives of New Music, Vol. 26, No. 2 (Summer, 1988), pp. 164-203. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/833189

Cage, John. Silence. Praha: tranzitdispay, 2010.

Elliott Carter : collected essays and lectures, 1937-1995. Ed. Jonathan W. Bernard. Rochester : University of Rochester Press, 1997.

de Leeuw, Ton. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam : Amsterdam University Press , 2005.

DeLio, Thomas, Saunders Smith, Stuart. Twentieth-Century Music Scores. Englewood Cliffs,

NY: Prentice Hall, 1989.

Engaging music : essays in music analysis. Ed. Stein, D. Oxford University Press, 2005.

Grafické partitury a koncepty : Graphic scores and concepts. Praha : Audio ego , 1996.

Janeček, Karel. Tektonika. Praha : Supraphon, 1968.

Kofroň, Petr: Třináct analýz - HaH Jinočany, 1993.

Kostka, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. New Jersey : Prentice Hall, c2006.

Lester, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

London, J. Hearing in Time : Psychological Aspects of Musical Meter. Oxford : Oxford University Press, 2004.

Loudová, Ivana. Moderní notace a její interpretace, Praha : Nakladatelství AMU, 1998.

Nové cesty hudby I. Praha : SHV, 1964.

Nové cesty hudby II. Praha-Bratislava : Supraphon, 1970.

Orchestrace jako proces (kolektiv autorů – katedra skladby HAMU)

Parsch, Arnošt, Piňos, Alois, Šťastný, Jaroslav: Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2005.

Reina, Rafael. Applying Karnatic Rhythmical Techniques to Western Music. London, New York : Routledge, 2016. ISBN: 978-1-4724-5150-7

Risinger, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha : Panton, 1969.

Simms, Bryan R. Music of the twentieth century : an anthology. Vydáno: New Jersey : Schirmer , 1986

-------------------- Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey : Schirmer , 1996

Tichý, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha : HAMU, 1994.

XENAKIS, Iannis. Formalized music. Hillsdale : Pendragon Press, 1992.

http://www.univ-montp3.fr/~solomos/oniannis.html

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích, vypracování a prezentace semestrální práce, kterou student přednese na semináři.

Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích a ze 40% z vyhodnocení přednesené seminární práce.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů