Komorní hra – jiné obsazení 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KHJO1 zápočet 14 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 332 až 402 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra – jiné obsazení 1 student působí v souboru jiného složení než Klavírní trio, Smyčcové kvarteto nebo Dechové kvinteto. Může se jednat např. o trio hoboj, klarinet a fagot, smyčcové trio či žesťový soubor nebo jinou sestavu. Důležité je, aby byl pro soubor dostatek originální literatury z různých stylových období, jako například pro trio ve složení klarinet, violoncello a klavír, a aby již měl soubor společnou koncertní historii.

Cílem předmětu je rozvíjení dovedností z předchozích stupňů nástrojového studia, zaměření na souhru, homogenitu souboru, stylovou čistotu interpretace a teoretické i praktické rozšíření repertoáru. Pozornost je soustředěna na vypracování společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonaci, souhru, vzájemnou komunikaci, vyvážený zvuk souboru, vytváření společného hudebního pojetí určeného repertoáru.

Předmět přispívá k dokonalému zvládnutí principů komorní hry, postavených na výrazných tradicích české komorní hudby. Cílem je vysoká profesionalita a interpretační mistrovství hráčů jednotlivých nástrojů, dokonalé zvládnutí technické i umělecké problematiky studovaných děl. Dalším podstatným bodem výuky je soustavný rozvoj uměleckého partnerství jednotlivých členů ansámblu se zaměřením na spolehlivou a tvůrčí spolupráci v hledání jednotného interpretačního přístupu.

Během studia předmětu se studenti seznámí se stěžejními komorními díly českých i světových autorů, z nichž v každém semestru budou nejméně dvě nastudována ke koncertnímu provedení.

Tematické okruhy:

  1. Zásady komorní hry
  2. Stěžejní díla komorního repertoáru pro zvolený komorní soubor – základní orientace v hudebních žánrech a formách komorní hudby
  3. Interpretační styly a tradice
  4. Principy hudebního frázování v různých typech repertoáru

Výsledky učení

Student si osvojil efektivní a odborně vhodnou techniku studia, nácviku a zkoušek komorního souboru.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Má vynikající dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru komorní hudby, precizně rozlišuje jednotlivé hudební styly, intenzivně buduje repertoár zvoleného komorního souboru.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura: (příklad pro trio klarinet, violoncello a klavír)

BEETHOVEN, Ludwig van. Trio B-dur, op. 11

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. 2. přeprac. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 193 s. ISBN 80-85883-74-0.

-partitury a nahrávky

Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta.

Příklad repertoáru:

BRAHMS, Johannes. Trio a-moll, op. 114

GLINKA, Michail. Trio Pathétique

MUCZYŃSKI, Robert. Fantasy Trio, op. 26, ISBN 9781598065190

ŠKROUP, František. Trio Es-dur, op.27

ZEMLINSKY, Alexander von. Trio d-moll, op. 3

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování komorní skladby (skladeb) v trvání minimálně 45 minut a jejím provedení na zjišťovací zkoušce nebo koncertu. Docházka min. 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů