Komorní hra – jiné obsazení 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KHJO2 zkouška 14 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 329 až 399 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Jana BROŽKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ, Mikael ERICSSON, Ivo KAHÁNEK, Martin KASÍK, Ivan KLÁNSKÝ, Lukáš KLÁNSKÝ, Štěpán KOUTNÍK, Boris KRAJNÝ, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Vlastimil MAREŠ, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří NOVOTNÝ, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Radomír PIVODA, Tomáš STRAŠIL, Karel UNTERMŰLLER, Jan VOBOŘIL, Helena WEISER

Obsah

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra – jiné obsazení 2 student pokračuje v působení ve zvoleném souboru jiného složení než Klavírní trio, Smyčcové kvarteto nebo Dechové kvinteto.

Cílem předmětu je rozvíjení dovedností z předchozích stupňů nástrojového studia, zaměření na souhru, homogenitu souboru, stylovou čistotu interpretace a teoretické i praktické rozšíření repertoáru. Pozornost je soustředěna na vypracování společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonaci, souhru, vzájemnou komunikaci, vyvážený zvuk souboru, vytváření společného hudebního pojetí určeného repertoáru.

Předmět přispívá k dokonalému zvládnutí principů komorní hry, postavených na výrazných tradicích české komorní hudby. Cílem je vysoká profesionalita a interpretační mistrovství hráčů jednotlivých nástrojů, dokonalé zvládnutí technické i umělecké problematiky studovaných děl. Dalším podstatným bodem výuky je soustavný rozvoj uměleckého partnerství jednotlivých členů ansámblu se zaměřením na spolehlivou a tvůrčí spolupráci v hledání jednotného interpretačního přístupu.

Během studia předmětu se studenti seznámí se stěžejními komorními díly českých i světových autorů, z nichž v každém semestru budou nejméně dvě nastudována ke koncertnímu provedení.

Tematické okruhy:

  1. Zásady komorní hry
  2. Stěžejní díla komorního repertoáru pro zvolený komorní soubor – základní orientace v hudebních žánrech a formách komorní hudby
  3. Interpretační styly a tradice
  4. Typy komunikace při hře v komorním souboru
  5. Principy hudebního frázování v různých typech repertoáru
  6. Kritická sluchová analýza dosažitelných nahrávek studované skladby v podání jiných interpretů

Výsledky učení

Student má vynikající dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru komorní hudby, precizně rozlišuje jednotlivé hudební styly, intenzivně buduje repertoár zvoleného komorního souboru.

Osvojil si efektivní a odborně vhodnou techniku studia, nácviku a zkoušek komorního souboru.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura: (příklad pro trio klarinet, violoncello a klavír)

RUDOLF, Arcivévoda. Trio

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. 2. přeprac. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 193 s. ISBN 80-85883-74-0.

Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta.

Příklad repertoáru:

BRAHMS, Johannes. Trio a-moll, op.114

GLINKA, Michail. Trio Pathétique

MUCZYŃSKI, Robert. Fantasy Trio, op.26, ISBN 9781598065190

ŠKROUP, František. Trio Es-dur, op.27

ZEMLINSKY, Alexander von. Trio d-moll, op.3

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování komorní skladby (skladeb) v trvání minimálně 45 minut a jejím provedení na zjišťovací zkoušce nebo koncertu. Docházka min. 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů