Komorní hra - klavírní trio 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KHKT3 zápočet 14 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 332 až 402 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Leoš ČEPICKÝ, Mikael ERICSSON, Ivo KAHÁNEK, Martin KASÍK, Ivan KLÁNSKÝ, Lukáš KLÁNSKÝ, Boris KRAJNÝ, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Tomáš STRAŠIL, Ivan ŠTRAUS, Helena WEISER

Obsah

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra – klavírní trio 3 student působí v souboru ve složení klavír, housle a violoncello. Cílem předmětu je rozvíjení dovedností z předchozích stupňů nástrojového studia, zaměření na souhru, homogenitu souboru, stylovou čistotu interpretace a teoretické i praktické rozšíření repertoáru. Pozornost je soustředěna na vypracování společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonaci, souhru, vzájemnou komunikaci, vyvážený zvuk souboru, vytváření společného hudebního pojetí určeného repertoáru.

Předmět přispívá k dokonalému zvládnutí principů komorní hry, postavených na výrazných tradicích české komorní hudby. Cílem je vysoká profesionalita a interpretační mistrovství hráčů jednotlivých nástrojů, dokonalé zvládnutí technické i umělecké problematiky studovaných děl. Dalším podstatným bodem výuky je soustavný rozvoj uměleckého partnerství jednotlivých členů ansámblu se zaměřením na spolehlivou a tvůrčí spolupráci v hledání jednotného interpretačního přístupu. Během studia předmětu se studenti seznámí se stěžejními kompozicemi pro klavírní trio českých i světových autorů, z nichž v každém semestru budou nejméně dvě nastudovány ke koncertnímu provedení.

Tematické okruhy:

  1. Jednotný umělecký projev při interpretaci díla
  2. Typy komunikace při hře v komorním souboru
  3. Strukturování zkoušek komorního souboru
  4. Principy veřejné prezentace uměleckého výkonu v pozici komorního hráče
  5. Efektivní strategie vedení zkoušek komorního souboru
  6. Kritická sluchová analýza dosažitelných nahrávek studované skladby v podání jiných interpretů

Výsledky učení

Student má vynikající znalosti a dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru komorní hudby, precizně rozlišuje jednotlivé hudební styly, intenzivně buduje repertoár klavírního tria.

Osvojil si efektivní a odborně vhodnou techniku studia, nácviku a zkoušek komorního souboru.

Využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, flexibilně a adaptivně.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru pro klavírní trio a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Zapojuje se a sdílí informace s odbornými i laickými hudebníky a publikem v širokém společenském spektru, má povědomí o individuálních a skupinových reakcích na tyto informace a je schopen reagovat přiměřeně.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

MARTINŮ, Bohuslav. Klavírní trio C-dur

Doporučená literatura:

-partitury a nahrávky

Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta. Často je rozšířen o požadovaný repertoár pro různé interpretační soutěže v komorní hře na národní i mezinárodní úrovni.

Příklad repertoáru:

BEETHOVEN, Ludwig van. Trio op.1 č.1 (Es dur), č.2 (G dur), č.3 (c moll), op.70 č.1 (D dur), č.2 (Es dur), op.97 (B dur)

BRAHMS, Johannes. Klavírní trio H-dur, op.8

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Klavírní trio a-moll, op.50

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Felix. Klavírní trio d-moll, op.49

RAVEL, Maurice. Klavírní trio a-moll

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Klavírní trio e-moll, op.67

DVOŘÁK, Antonín. Klavírní trio f-moll, op.65

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování komorní skladby (skladeb) v trvání minimálně 60 minut a jejím provedení na zjišťovací zkoušce nebo koncertu. Docházka min. 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů