Komorní hra - smyčcové kvarteto 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KHSK4 zápočet 14 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 329 až 399 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Leoš ČEPICKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Leoš ČEPICKÝ, Mikael ERICSSON, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Tomáš STRAŠIL, Karel UNTERMŰLLER

Obsah

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra – smyčcové kvarteto 4 student působí v souboru ve složení dvoje housle, viola a violoncello. Cílem předmětu je rozvíjení dovedností z předchozích stupňů nástrojového studia, zaměření na souhru, homogenitu souboru, stylovou čistotu interpretace a teoretické i praktické rozšíření repertoáru. Pozornost je soustředěna na vypracování společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonaci, souhru, vzájemnou komunikaci, vyvážený zvuk souboru, vytváření společného hudebního pojetí určeného repertoáru.

Předmět přispívá k dokonalému zvládnutí principů komorní hry, postavených na výrazných tradicích české komorní hudby. Cílem je vysoká profesionalita a interpretační mistrovství hráčů jednotlivých nástrojů, dokonalé zvládnutí technické i umělecké problematiky studovaných děl. Dalším podstatným bodem výuky je soustavný rozvoj uměleckého partnerství jednotlivých členů ansámblu se zaměřením na spolehlivou a tvůrčí spolupráci v hledání jednotného interpretačního přístupu. Během studia předmětu se studenti seznámí se stěžejními smyčcovými kvartety českých i světových autorů, z nichž v každém semestru budou nejméně dva nastudovány ke koncertnímu provedení.

Tematické okruhy:

  1. Jednotný umělecký projev při interpretaci díla
  2. Typy komunikace při hře v komorním souboru
  3. Strukturování zkoušek komorního souboru
  4. Principy veřejné prezentace uměleckého výkonu v pozici komorního hráče
  5. Efektivní strategie vedení zkoušek komorního souboru
  6. Kritická sluchová analýza dosažitelných nahrávek studované skladby v podání jiných interpretů

Výsledky učení

Student má vynikající znalosti a dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru komorní hudby, precizně rozlišuje jednotlivé hudební styly, intenzivně buduje repertoár smyčcového kvarteta.

Osvojil si efektivní a odborně vhodnou techniku studia, nácviku a zkoušek komorního souboru.

Využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, flexibilně a adaptivně.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Zapojuje se a sdílí informace s odbornými i laickými hudebníky a publikem v širokém společenském spektru, má povědomí o individuálních a skupinových reakcích na tyto informace a je schopen reagovat přiměřeně.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

MARTINŮ, Bohuslav. Smyčcový kvartet č.5

Doporučená literatura:

KERMAN, Joseph. The Beethoven quartets. W. W. Norton, 1979.

-partitury a nahrávky

Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta. Často je rozšířen o požadovaný repertoár pro různé interpretační soutěže v komorní hře na národní i mezinárodní úrovni.

Příklad repertoáru:

DVOŘÁK, Antonín. Smyčcový kvartet op. 34, 51, 61, 105, 106

SMETANA, Bedřich. Smyčcový kvartet č. 2

MOZART, Wolfgang Amadeus. KV 387, 421, 428, 458, 464, 466, 499, 575, 589, 590

BEETHOVEN, Ludwig van. Kvartety op.18, 59, 74, 95, 127, 130, 131, 132, 133, 135

JANÁČEK, Leoš. Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“

MARTINŮ, Bohuslav. Smyčcové kvartety 1–7

BARTÓK, Béla. Smyčcové kvartety 1–6

HINDEMITH, Paul. Smyčcové kvartety 1–7

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a provedení komorních skladeb v trvání minimálně 75 minut. Docházka min. 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů