Profesní příprava k divadelní praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
200PPDP zápočet 2 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

 1. Veřejná správa

Tématu jsou věnovány 3 semináře (3x90 minut).

1.1. Práva a povinnosti umělce (H. Jonášová)

Základní orientace v právech a povinnostech výkonného umělce, kombinace statutu umělce s různými typy pracovních vztahů, informace o relevantních institucích a povinnostem vůči nim, seznámení se základními formuláři a lhůtami. Základní orientace v daních - daň z příjmu fyzické osoby, srážková daň, zálohová daň. Souvislosti s dalšími životními situacemi (rodičovství, nemocenská, apod.) Dotazy, diskuze.

1.2. Daně (H. Jonášová)

Daňová problematika se zaměřením na zpracování daňového přiznání, podrobné vysvětlení formuláře, praktické ukázky a procvičení na konkrétních příkladech. Dotazy, diskuze.

1.3. Sociální a zdravotní pojištění (H. Jonášová)

Sociální a zdravotní pojištění, formuláře, jejich zpracování, objasnění vztahu k daňovým povinnostem a jednotlivým životním situacím. Konkrétní příklady, procvičení. Dotazy, diskuze.

 1. Právní vztahy

Tématu jsou věnovány 3 semináře (3x90 minut).

2.1. Práva autorů a výkonných umělců (V. Košut)

Explikace a rozbor základních prvků autorského práva se specifickým zaměřením na právní postavení a ochranu práv a zájmů autorů a výkonných umělců obecně a se zvláštním přihlédnutím ke specifikům divadla; přehled a rozbor jednotlivých divadelních tvůrčích a interpretačních profesí (režisér, dramaturg, autor dramatického textu, autor literární předlohy, překladatel, autor scénografie a kostýmů, autor scénické hudby, choreograf, herec, hudebník, tanečník apod.), vztah autor/výkonný umělec vs. divadlo a vs. divák, dotazy a diskuze.

2.2. Kolektivní správa autorských práv (V. Košut)

Kolektivní správa autorských a souvisejících práv; vysvětlení principu fungování a praktického významu kolektivních správců (DILIA, OSA, INTERGRAM) pro autorskou tvůrčí a interpretační činnost v divadle a obecně v kultuře, vysvětlení rozdílů mezi kolektivní správou a agenturní (agentážní) zastupovací činností, postup při registraci, správě, zastupování, výplatě odměn, příklady z praxe, dotazy a diskuze.

2.3. Smlouvy autorů a umělců na volné noze (V. Košut)

Přehled a rozbor obsahu nejčastěji používaných typů tzv. “autorských smluv” autorů a výkonných umělců působících jako OSVČ v divadelní sféře (smlouva o dílo, licenční smlouva, smlouva o vytvoření uměleckého výkonu) se specifickým zohledněním rozdílů u jednotlivých tvůrčích a interpretačních profesí (autor vs. výkonný umělec), příklady z praxe, dotazy a diskuze.

Zaměstnanecké a další smlouvy autorů a umělců (V. Košut)

Přehled a rozbor obsahu pracovněprávních smluv autorů a výkonných umělců v zaměstnaneckých vztazích v divadelní oblasti (pracovní smlouva, DPP, DPČ) a případných jiných obdobných smluv používaných v kulturní sféře (např. příkazní smlouva, smlouva o správě kolektivních práv uzavíraná s OSA/DILIA/INTERGRAM), vztah zaměstnanec vs. zaměstnavatel, živnostenská činnost a postup při založení živnosti.

 1. Divadelní kontext

Tématu jsou věnovány 2 semináře (2x90 minut).

3.1.

Divadelní síť ČR (D. Mírek)

Seznámení se základním dělením divadelní sítě ČR (divadelní budovy, soubory, festivaly, periodika, kulturní domy,...), jejími jednotlivými složkami a vzájemnými vazbami.

3.2.

Provozování divadelní činnosti (D. Mírek)

Seznámení se specifiky soukromo-právního a veřejného provozování divadla a divadelních projektů, organizační struktura a profese v jednotlivých sektorech.

Mezinárodní kontext (D. Mírek)

Mezinárodní kontext divadla, mezinárodní sítě (networky), podpora, nezávislá kulturní centra, divadlo v netradičních prostorech.

 1. Propagace (V. Brouková)

4.1. Jak se propaguje kulturní akce, jakými kanály a jak funguje práce v kulturní rubribce.

 1. Tvůrce jako (spolu)organizátor

Tématu jsou věnovány 3 semináře (3x90 minut)

5.1.

Umělecký projekt (D. Václavová)

Umělecký a producentský záměr. Okolnosti a příprava projektu, mapování prostředí. Modely spolupráce. Role umělce jako iniciátora projektu. Obsah projektu, hlavní cíl, specifické cíle, jednotlivé výstupy a výsledky projektu, aktivity, cílová skupina a časový rozsah. Analýza rizik projektu. Kvalita předkládaného projektu. Práce s divákem. Praktická dílna jak napsat projekt.

Výsledky učení

Kurz je zaměřen na doplnění základních znalostí a dovedností z oblasti práva (občanské, pracovní, autorské), daní a dalších poplatků (FÚ, ČSSZ, ZP), institucionálního kontextu a praktické realizace divadelní činnosti (jejího provozování, financování nebo propagace). Student získá přehled o základních právech a povinnostech při vykonávání divadelní profese a seznámí se s relevantními institucemi (veřejné, autorskoprávní nebo profesní organizace, sítě, asociace apod.) a jejich funkcemi a rolemi v divadelním systému ČR.

Předmět je strukturován do čtyř modulů, po jejichž absolvování bude student způsobilý:

MODULY:

 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA

Student bude znát:

Student bude umět:

 1. PRÁVNÍ VZTAHY

Student bude znát:

Student bude umět:

 1. DIVADELNÍ KONTEXT

Student bude znát:

Student bude umět:

 1. TVŮRCE JAKO (SPOLU)ORGANIZÁTOR

Student bude znát:

Student bude umět:

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

ad 1) Veřejná správa

Scholleová, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada, 2017.

www.financnisprava.cz

www.cssz.cz

www.vzp.cz (a weby dalších pojišťoven)

ad 2) Právní vztahy

Srstka J.: Autorské právo v divadle, Praha, NAMU, 2006

Srstka J., Košut V., Chloupek V.: Smlouvy v divadelní praxi, Praha, NAMU, 2014

https://www.czechmobility.info/cs/temata/autorske-pravo/kolektivni-spravci

https://www.czechmobility.info/cs/temata/autorske-pravo/autorske-pravo-v-ceske-republice

https://www.czechmobility.info/cs/temata/autorske-pravo/vykon-prav-bez-zastoupeni-kolektivnim-spravcem

https://www.czechmobility.info/cs/temata/autorske-pravo/tipy-pro-vyjednavani-o-smlouve

https://www.czechmobility.info/cs/temata/autorske-pravo/omezeni-a-vyjimky

https://www.czechmobility.info/cs/temata/autorske-pravo/relevantni-odkazy

ad 3) Divadelní kontext

Nekolný, B. Kontext provozování divadla v ČR, Praha: NAMU, 2019 ISBN: 978-80-7331-501-6

https://www.pomozsvemudivadlu.cz/asociace-profesionalnich-divadel

https://www.andcr.cz

https://www.novasit.cz

ad 4) Tvůrce jako (spolu)organizátor

Armstrong, J.; Botton, A. de: Umění jako terapie, Kniha Zlín, 2014

www.mkcr.cz

https://kultura.praha.eu/jnp/

https://www.idu.cz/cs/aktualne/vyzvy-idu

Hodnoticí metody a kritéria

K úspěšnému zakončení předmětu je třeba absolvovat alespoň 8 seminářů a splnit následující podmínky jednotlivých modulů.

 1. Veřejná správa

Student samostatně vypracuje daňové přiznání nebo přehled pro zdravotní, resp. sociální pojištění dle konkrétního zadání (konkrétních parametrů).

 1. Právní vztahy

Student absolvuje písemný test online prostřednictvím výukového systému Moodle.

 1. Divadelní kontext

Student absolvuje písemný test online prostřednictvím výukového systému Moodle.

 1. Tvůrce jako spolu/organizátor

Student vypracuje a v rámci zápočtového termínu prezentuje koncept vlastního projektu na základě zadaných kritérií a probrané látky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů