Dramaturgická tvorba 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201DRB4 ZK 6 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 108 až 138 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámení s historickými i současnými formami dramaturgické práce.
 2. Pozorné čtení dramatického textu.
 3. Analýza dramatického textu a modelování ideální inscenace.
 4. Interpretace textu.
 5. Vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce inscenace.

Forma studia

Semináře, odborná cvičení, písemnú úkoly, seminární práce a její obhajoba.

Předpoklady a další požadavky

 1. Dobrá orientace v české a světové dramatické literatuře.
 2. Znalost základních teatrologických textů.
 3. Schopnost analýzy a reflexe.
 4. Kreativní předpoklady.

Obsah kurzu

Předmět, v bakalářském stupni společný pro studenty dramaturgie i režie, je zaměřený teoreticky i prakticky. Jeho základem je rozvíjení schopnosti objevit, číst a analyzovat dramatický text, modelovat ideální inscenaci. V další fázi text interpretovat, akcentovat jeho aktuální témata a vypracovat vlastní dramaturgicko-režijní koncepci. Naučit se literárně upravovat text, aby co nejpřesněji odpovídal dané dramaturgicko-režijní koncepci, ale přitom respektoval umělecký styl autora. Stát se spoluautorem inscenace jakožto celistvé struktury a specifického systému. Chápat dramaturgii nejen jako praktickou službu jednotlivým inscenacím, ale jako tvůrčí disciplínu, která pomocí dramaturgického plánu ovlivňuje hledání a formování uměleckého programu činoherního divadla.

 1. Analýza vybraných dramatických textů.
 2. Dramaturgická spolupráce na kreativních studentských úkolech.
 3. Dramaturgicko-režijní koncepce vybraných textů.
 4. Dramatugie jako složka.
 5. Úloha dramaturgie pro formování profilu divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Roman Ingarden: O poznávání literárního díla, Praha 1967, ev. od téhož autora Umělecké dílo literární, Praha 1989

Jan Císař: Základy dramaturgie 1 (Situace), Praha 1999

Jan Císař: Základy dramaturgie 2 (Postava)

Jaroslav Vostrý: Činoherní klub 1965-1972, Praktická dramaturgie, Praha 1996

Miroslav Procházka: Znaky dramatu a divadla, Praha 1988

Milan Lukeš: Umění dramatu, Praha 1987

J. L. Styan: Prvky dramatu, Praha 1964

J. L. Styan: Černá komedie, Praha 1967

Peter Szondi: Teória modernej drámy, Bratislava 1969

Jiří Levý: Umění překladu, Praha 1963

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a průběžná prezentace dílčích tvůrčích úkolů, realizace klausurního tvůrčího projektu.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, včasné plnění dílčích tvůrčích úkolů, minimálně 70% účast. Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích, 30 % plnění dílčích tvůrčích úkolů a 40 % klausurního tvůrčího projektu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů