Magisterský diplomový seminář 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201MDH1 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daria ULLRICHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daria ULLRICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem předmětu by měla být dokončená magisterská práce na odpovídající úrovni - po stránce obsahové i formální.

Forma studia

Forma studia bude záviset na zvoleném tématu diplomové práce, většinou půjde o konzultace a připomínkování jednotlivých verzí textu v termínech určených konzultantem v souladu se studijním řádem.

Předpoklady a další požadavky

Základním předpokladem je včasná a pravidelná účast studenta na konzultacích a průběžné zpracovávání připomínek.

Obsah kurzu

Obsahem předmetu jsou konzultace k diplomové magisterské práci, spočívající v orientaci v odborné literatuře k zvolenému tématu, kritické připomínky k jednotlivým fázím práce, rady týkající se upřesnění jednotlivých kapitol a jejich skladba v celkové kompozici.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučenou literaturu navrhne určený konzultant v závislosti na zvoleném tématu magisterské práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena bude průběžná aktivita studenta a toto hledisko bude podstatně ovlivňovat výslednou klasifikaci diplomové práce při státní magisterské zkoušce.

Poznámka

K obhajobě nebude připuštěna diplomová práce studenta, který ji průběžně nekonzultoval.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů