Režijní tvorba 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201RTB4 ZK 6 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 108 až 138 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je pojmenování, nácvik a reflexe základních dovedností, nezbytných pro režijní tvorbu:

 1. Schopnost přečíst a vyložit text a vytvořit dramaturgicko-režijní koncepci.
 2. Schopnost analýzy dramatické situace a motivace jednání dramatických postav.
 3. Schopnost vést a motivovat herce při režijně-hereckém rozehrávání situace.
 4. Schopnost vytvářet a organizovat dramatický prostor.
 5. Schopnost scénické stylizace a ozvláštnění.
 6. Schopnost časoprostorového vyjádření smyslu dramatické situace prostřednictvím mizanscén.
 7. Schopnost koordinace a kontroly všech prvků tvořících inscenaci a jejich sladění do jednotného tematizovaného celku.

Forma studia

Přednášky, semináře, vypracování a obhajoba seminární práce.

Předpoklady a další požadavky

 1. Znalost historie a typů divadelní kultury.
 2. Orientace v české a světové dramatické literatuře.
 3. Ovládání základních teatrologických pojmů a znalost odborné literatury.

Obsah kurzu

Předmět zaměřený na teoretické i praktické seznámení s procesem režijní práce a na konfrontaci s nejdůležitějšími tendencemi moderní a současné české i světové režijní tvorby. Po teoretickém osvojení elementární terminologie a obeznámení s klíčovými metodickými postupy je studium v odpovídající míře určováno přípravou, průběžným zobecňováním a reflexí práce na inscenačních úkolech. Příprava se rozvíjí především na bázi interpretace literatury pro divadlo, zejména pak dramatu, kterou režie buduje prostředky jeviště jako celistvou strukturu a specifický systém.

 1. Inscenační záměr a dramaturgicko-režijní koncepce.
 2. Strukturální analýza dramatické situace a motivace jednání dramatických postav.
 3. Konvencionální a expresivní chování a jednání v dramatické situaci.
 4. Scénická stylizace - její možnosti a úskalí.
 5. Vytváření a organizace dramatického prostoru.
 6. Režijně-herecká fabulace, rozehrání situací a tvorba mizanscén.
 7. Inscenace jako celistvá struktura a specifický systém.

Na základě analýzy dané dramatické předlohy jsou studenti vedeni k tvorbě dramaturgicko-režijní koncepce a pojmenování inscenačního záměru. Hlavním východiskem je v první fázi studia především praktická strukturální analýza dramatické situace a jejích složek. Rozbor je pojímán jako základ scénické realizace, v níž je kladen důraz především na jasné a přehledné časoprostorové vyjádření smyslu dramatické situace prostřednictvím mizanscén. Jednotlivé fáze situace jsou při tom akcentovány, rozvíjeny a ozvláštňovány s ohledem na jejich tematickou důležitost z hlediska celku. Při režijním vedení herců v průběhu rozehrávání situací je kladen důraz na motivaci jednání dramatických postav vyplývající z daných okolností. Studenti se zároveň učí vytvářet a organizovat dramatický prostor jako hierarchizovanou strukturu tematizovaných vztahů jednotlivých prvků v jevištním prostoru. V průběhu studia je cílevědomě rozvíjena schopnost koordinace a sladění všech elementů tvořících inscenaci do jednotného tematizovaného celku.

Doporučená nebo povinná literatura

Artaud, A.; Divadlo a jeho dvojenec; Herrmann, Praha 1994

Barba, A.; Slovník divadelní antropologie; Div. ústav, Lid. noviny; Praha 2000

Brecht, B.; Myšlenky; Čs. spisovatel; Praha 1958

Brockett, O. G.; Dějiny divadla; Lidové noviny, Divadelní ústav; Praha 1999

Brook, P.; Prázdný prostor; Panorama; Praha 1988

Brook, P.; Nitky času; Divadelní ústav; Praha 2004

Burian, E. F.; O nové divadlo; Praha 1946

Císař, J.; Člověk v situaci; ISV; Praha 2000

Císař, J.; Základy činoherní režie; Horizont; Praha 1984

Čechov, M.; O herecké technice; Divadelní ústav; Praha 1996

Efros, A.; Divadlo má láska; Panorama; Praha 1980

Efros, A.; Povolání - Režisér; Panorama; Praha 1986

Frejka, J.; Divadlo je vesmír; Divadelní ústav; Praha 2004

Grossman, J.; Analýzy; Čs. spisovatel; Praha 1991

Hilar, K. H.; O divadle; Divadelní ústav; Praha 2002

Hyvnar, J. ; Herec v moderním divadle; Pražská scéna; Praha 2000

Kraus, K. ; O divadle; Lidové noviny; Praha 1990

Pilátová, J. ; Jerzy Grotowski a teatr Laboratorium; PKS; Praha 1990

Stanislavskij, K. S.; Můj život v umění; Praha 1962

Vostrý, J.; O hercích a herectví; Achát; Praha 1998

Vostrý, J.; Režie je umění; AMU; Praha 2001

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná účast na seminářích a samostatné vypracování seminární práce. Hodnocení vychází z předložení a obhajoby seminární práce a přihlíží k aktivitě v debatách na seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů