Scénická tvorba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201SOH2 ZK 3 8T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Schopnost přečíst a vyložit text a vytvořit dramaturgicko-režijní koncepci.
 2. Schopnost analýzy dramatické situace a motivace jednání dramatických postav.
 3. Schopnost vést a motivovat herce při režijně-hereckém rozehrávání situace.
 4. Schopnost vytvářet a organizovat dramatický prostor.
 5. Schopnost scénické stylizace a ozvláštnění.
 6. Schopnost časoprostorového vyjádření smyslu dramatické situace prostřednictvím mizanscén.
 7. Schopnost koordinace a kontroly všech prvků tvořících inscenaci a jejich sladění do jednotného tematizovaného celku.

Forma studia

Semináře, zkoušky, představení.

Předpoklady a další požadavky

Ovládání základní divadelní terminologie, znalost současného divadla.

Obsah kurzu

Předmět zaměřený na praktické ověřování získaných znalostí i dovedností a zvláště pak na rozvíjení schopností motivace hereckého jednání, práce s prostorem včetně schopnosti pracovat s umístěním a pohybem herce v prostoru. Při vzájemné spolupráci studentů oborů režie-dramaturgie, herectví (případně i scénografie) na inscenačních úkolech je společným jmenovatelem rozvíjení a herecko-režijní rozehrání dramatické situace.

 1. Rozbor textu a inscenační záměr.
 2. Situace a vytváření dramatického prostoru.
 3. Pohyb a postavení v prostoru.
 4. Dané okolnosti a motivace jednání.
 5. Vztahy postav a rozehrání dramatické situace.
 6. Tvorba mizanscén a překážek jednání.
 7. Fabulování a kompozice inscenačního celku.

Na základě rozboru textu a z něj vyplývajícího inscenačního záměru přistupují studenti k pojmenování jednotlivých situací a společně vytvářejí dramatický prostor. Prakticky se seznamují s možnostmi vyjádření vzájemných vztahů tematizovaným pohybem a postavením v prostoru. Nedílnou součástí je práce s danými okolnostmi a praktické prověřování motivace jednání. Hlavní náplní je režijně-herecké rozvíjení a rozehrání dramatických situací a tvorba odpovídajících mizanscén. Studenti se v závěru semestru dobírají záměrně komponovaného a tematizovaného inscenačního celku. Nedílnou součástí studia je reflexe dosažených výsledků.

Doporučená nebo povinná literatura

Artaud, A.; Divadlo a jeho dvojenec; Herrmann, Praha 1994

Barba, A.; Slovník divadelní antropologie; Div. ústav, Lid. noviny; Praha 2000

Brecht, B.; Myšlenky; Čs. spisovatel; Praha 1958

Brockett, O. G.; Dějiny divadla; Lidové noviny, Divadelní ústav; Praha 1999

Brook, P.; Prázdný prostor; Panorama; Praha 1988

Brook, P.; Nitky času; Divadelní ústav; Praha 2004

Burian, E. F.; O nové divadlo; Praha 1946

Císař, J.; Člověk v situaci; ISV; Praha 2000

Císař, J.; Základy činoherní režie; Horizont; Praha 1984

Čechov, M.; O herecké technice; Divadelní ústav; Praha 1996

Efros, A.; Divadlo má láska; Panorama; Praha 1980

Efros, A.; Povolání - Režisér; Panorama; Praha 1986

Frejka, J.; Divadlo je vesmír; Divadelní ústav; Praha 2004

Grossman, J.; Analýzy; Čs. spisovatel; Praha 1991

Hilar, K. H.; O divadle; Divadelní ústav; Praha 2002

Hyvnar, J. ; Herec v moderním divadle; Pražská scéna; Praha 2000

Kraus, K. ; O divadle; Lidové noviny; Praha 1990

Pilátová, J. ; Jerzy Grotowski a teatr Laboratorium; PKS; Praha 1990

Stanislavskij, K. S.; Můj život v umění; Praha 1962

Vostrý, J.; O hercích a herectví; Achát; Praha 1998

Vostrý, J.; Režie je umění; AMU; Praha 2001

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení probíhá na základě uměleckého výsledku klauzurních představení. Důležitou součástí je aktivní účast studentů v debatách na seminářích a invenční zapojení při zkouškách.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů