Teorie a praxe jevištního slova 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201TJL1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poetika je tu rozvíjena nejenom za účelem zvládnutí příslušných poznatků, ale zejména z hlediska rozvíjení citu pro slovo a rodný jazyk v tradicích výuky, jejíž představitelkou na DAMU byla doc. Jiřina Hůrková. V této tradici jsou (na rozdíl od filologického a literárněvědného pojetí) např. při výuce versologie její specifické elementy rozvíjeny na úrovni, na níž se vztah metra a rytmu studuje v souvislosti s obecnou problematikou jevištního rytmu, slovo se odvozuje z tělesného gesta (od gestus) či stává se gestem a vztah sémantické a prozodické roviny slovního vyjadřování se činí nedílnou součástí studia vztahu racionální a emocionální, diskurzivní a imaginativní, vnější a vnitřní, sdělovací a umělecké, věcné a estetické stránky jevištního projevu.

Forma studia

Prosemináře, přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na seminářích, vypracování písemné práce.

Obsah kurzu

Předmět zaměřený na studenty 2. ročníku herectví poskytuje hlubší vhled do problematiky slova na jevišti na té úrovni, kde se teorie a praxe herectví stýká s obecnou poetikou, sémantika s prozodií a slovní jednání s obecnými principy slovního a slovesného vyjadřování.

Výuka v zimním semestru zahrnuje tyto okruhy pojmů/problémů:

  1. Konstativní, resp. narativní a performativní stránka slovního vyjadřování; vyprávění a předvádění (scénování) v denní praxi a ve specifickém scénickém útvaru.
  2. Literární a orální, psaný text a mluvní projev, jevištní realizace slova jako prostředek pochopení smyslu psaného textu pomocí navrácení slova jeho mluvně tělesnému základu.
  3. Slovo a obraz, věcné a básnické vyjadřování, literární a jevištní tropy; věcné sdělení a estetické ozvláštnění, understatement a patos.
  4. Próza a verše, základní versologické pojmy; metrum a rytmus; nejčastěji užívané dramatické veršové útvary; Zich o básnických typech a Mukařovský o motorickém dění v poezii.
  5. Přízvuk a délka: čeština mezi systémem sylabotonickým a časoměrným? Slovo a prostor v Zeyerově Radúzovi a Mahuleně.

Doporučená nebo povinná literatura

Viz literatura související s tematickými okruhy 3–7 k postupové zkoušce z historie a teorie činoherního divadla a 6–11 k postupové zkoušce z činoherního herectví.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na základě předložené písemné seminární práce na zvolené téma.

Poznámka

Vzhledem k všeobecné zanedbanosti péče o kulturu slova ve společnosti i zejména o kultivaci citu pro slovo na úrovni středoškolského vzdělání je – vedle kultivace hlasového a mluvního projevu – ve 2. ročníku studia činoherního herectví nezbytné obrátit pozornost posluchačů a posluchaček k těm subtilnějším vlastnostem činoherního vyjadřování, které nelze zvládnout bez základních poznatků z poetiky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů