Herecká tvorba 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EHO4 zkouška 3 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět uvádí studenty do kolektivní práce v autorském divadle formou tvůrčího semináře/tvůrčí dílny, v níž se studenti zapojí jako herci, autoři i režiséři dílčích částí a dozvídají se základní principy režijní skladebnosti a dramaturgie. Cílem základního dvousemestrálního kursu je seznámit studenty s metodami kolaborativní práce, aby je posléze mohli sami praktikovat a realizovat ve vlastních autorských projektech.

Předmět navazuje na předmět „Herecká propedeutika na základě dialogického jednání“ a přidává nároky společné tvorby kolektivního autorského tvaru pod vedením pedagoga předmětu. Předpokladem je schopnost společného dramaturgického, autorského a hereckého zapojení, přípravy z hodiny na hodinu. Při práci v hodinách je kladen důraz na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobní/autorský vklad. Předpokládá se schopnost autorského psaní a dramaturgického uvažování. Studenti se též setkávají s literární předlohou (dramatickou, epickou), pracují s různými literárními a řečovými žánry a pod vedením pedagoga je zapracovávají do polyfonního tvaru scénické koláže. Předmět vede k pochopení skladebných principů kolaborativního divadla a připravuje studenty na jejich pozdější samostatné rozvíjení.

Průběh semestru má dvě hlavní fáze:

 1. akumulace materiálu,
 2. tvarování a hledání celku.

V závěru semestrálního projektu se předpokládá zvýšené nasazení a vyšší počet zkoušek, zpravidla též o víkendu.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací. Hodnotí se schopnost spolupráce, iniciativa, schopnost tvůrčím způsobem rozvíjet jak vlastní impulsy, tak impulsy ostatních; důraz je kladen na autentické osobnostní uchopení a osvojení námětu.

V celkovém hodnocení představuje 50 % posouzení aktivity na cvičeních, 30 % posouzení kvality vlastního autorského vkladu a 20 % posouzení výkonu na klauzurním představení.

Postup:

 1. dramaturgická příprava,
 2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
 3. aktivní analýza situací,
 4. skladba a příprava klausurního představení.

Výsledky učení

Student dokáže

A) Odborné dovednosti:

 1. prozkoumat tematické pole a zvolit nosné téma,
 2. ve spolupráci s pedagogem a ostatními najít adekvátní formu scénického řešení situace a jejího tématu,
 3. formovat téma hereckými prostředky („gestus“) s využitím osobního tematizovaného postoje, charakterizace, práce s žánrem a stylizací,
 4. dokáže uplatnit principy skladebnosti v jevištním celku: ve spolupráci s pedagogem a ostatními dokáže strukturovat celek.

B) Odborné znalosti:

 1. vysvětlit princip autorského uchopení tématu,
 2. definovat rozdíl mezi herectvím prožívání postavy a herectvím tématu/osobnostním herectvím,
 3. vysvětlit skladbu jevištních komponentů na půdorysu vznikajícího díla.

C) Obecné způsobilosti:

 1. být platným členem tvůrčího týmu (spolupráce včetně uplatnění autorského přínosu i respektu k uplatnění ostatních členů týmu),
 2. prosadit svou uměleckou představu a přesvědčit o ní ostatní,
 3. umí trpělivě hledat nejvhodnější výrazové prostředky až do samotného konce zkušebního procesu,
 4. umí přiměřeně rozložit síly a investovat energii v rozhodujícím okamžiku.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

 1. obecná znalost principů autorské tvorby,
 2. dvousemestrální zkušenost dialogického jednání,
 3. dvousemestrální zkušenosti z dalších psychosomatických disciplín: přednesu, řečového jednání, hlasové tvorby a jevištního pohybu,
 4. dvousemestrální zkušenost předmětu Herecká propedeutika na základě dialogického jednání.

Korekvizity:

 1. kreativní předpoklady,
 2. studium dialogického jednání,
 3. studium řečového jednání respektive přednesu,
 4. studium jevištního pohybu.

Literatura

Alfreds, Mike. Different Every Night: Freeing the Actor. London: Nick Hern Books, 2007.

Barba, Eugenio, and Savarese, Nicola. A Dictionary of Theatre Anthropology. London and New York: Routledge, 2005.

Barnett, David. Brecht in Practice: Theatre, Theory and Performance. London: Bloomsbury, 2015.

Silberman, M., Giles, S., Kuhn, T. eds. Brecht on Theatre. London: Bloomsbury, 2014.

Brook, Peter. Empty Space: A Book About the Theatre: Deadly, Holy, Rough, Immediate. New York: Scribner Macmillan, 1995.

Brook, Peter. There are No Secrets: Thoughts on Acting and Theatre. London: Bloomsbury, 2015.

Chekhov, Michael. To the Actor: On the Technique of Acting. London: Martino Fine Book, 2014.

Donnellan, Declan. The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Johnstone, Keith. Impro: Improvisation and the theatre. London: Routledge, 1987.

Meisner, Sanford, Longwell, Dennis, et al. Sanford Meisner on Acting. New York: Vintage, 1987.

Merlin, Bella. The Complete Stanislavsky Toolkit. London: Nick Hern Books, 2014.

Stanislavsky, Constantin. An Actor Prepares. New York: Routledge, 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % umělecké kvalitě výkonu na klasurním představení.

Poznámka

Pro studenty 3. ročníku.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů