Úvod do psychologie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202UPG1 Z 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V rámci semináře získává student přehled o základních pojmech obecné psychologie (lidské poznávání, motivace, emoce), které jsou vztaženy i k jeho hledání, sebeobjevování v rámci praktické studijní disciplíny „Dialogické jednání s vnitřním partnerem“.

Forma studia

Skupinový seminář vede pedagog, který seznamuje studenty s danými tématy formou výkladu, řízené diskuse, dialogu, praktických cvičení i samostatné aktivní účasti studentů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Studenti se v rámci semináře seznámí se základními pojmy obecné psychologie formou výkladu i praktického zkoušení. Otázky týkající se např. vnímání, poznávání, učení, imaginace, motivace, emocí jsou vztaženy k jejich osobní zkušenosti v rámci jednotlivých studijních disciplin, především dialogického jednání s vnitřním partnerem, ale i k životním situacím. Seznámení se s pojmy obecné psychologie napomáhá teoretické reflexi studia i hlubšímu vhledu do psychologických daností.

Doporučená nebo povinná literatura

GILLERNOVÁ, I. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna, 2000.

HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000.

NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 1995.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.

PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě účasti na semináři (70%) a vypracování semestrální práce na doporučené či zvolené téma (30%).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů