Tělo v historii 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204TLH3 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš JIŘIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BIERHANZL, Lukáš JIŘIČKA

Obsah

3: Historická povaha těla: Judith Butler a moderní politické myšlení

„Nemůžeme mluvit o těle, aniž bychom věděli, co toto tělo podpírá a jaký je jeho vztah k této podpoře – nebo k jejímu nedostatku. Tělo je tedy ani ne tak entitou, jako spíše živým souborem vztahů; tělo nelze zcela oddělit od infrastrukturních a environmentálních podmínek jeho života a jednání. Jeho jednání je vždy podmíněným jednáním, což je jeden ze smyslů historické povahy těla.“, píše Judith Butler v knize Notes Toward a Performartive Theory of Assembly (2015), v níž se pokouší o novou politickou a sociální ontologii těla. Butler situuje určitou vztahovost a dvojí závislost na sobě navzájem i na infrastrukturních a environmentálních podmínkách života do samotného centra této ontologie. Tělo zkrátka nelze oddělit od podmínek jeho podpory. Toto tělo přitom není exkluzivně lidské, a neměli bychom si ho představovat jako nějakou entitu, ale spíš jako síť živých vztahů.

V kurzu Tělo v historii 3 představíme tuto sociální a politickou ontologii těla, její performativní aspekt, který vychází z její koncepce performativity genderu a také kritiku individualismu v moderním politickém myšlení, kterou tato nová ontologie těla implikuje. V neposlední řadě si budeme spolu s autorkou, ale také s dalšími teoretičkami a teoretiky (ale i umělkyněmi a umělci, spisovatelkami a spisovateli, aktivistkami a aktivisty) klást otázku, jak z nezajištěnosti svého tělesného života, ze své zranitelnosti, učinit zdroj politického jednání.

Výsledky učení

Seznámit posluchače s pojetím těla v každodenním životě a na scéně od antiky do dneška. Vztah k tělesnosti jako základní kriterium všech kultur.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost analýzy a reflexe vyučované látky a požadované literatury. Povinná docházka minimálně 75 procent.

Literatura

Bibliografie:

Agamben, G., Homo Sacer: Suverénní moc a holý život, Praha, Oikoymenh 2011.

Arendt, H, The Human Condition, Chicago, University of Chicago Press, 1958.

Austin, J. L., Jak udělat něco slovy, přel. Jiří Pechar a kol., Praha, Filosofia 2000.

Brown, W., „Neoliberalism and the End of liberal democracy“, Theaory and Event 7, no. 1 (2003).

Butler, J., The Force of Nonviolence, London, New York, Verso 2020.

Butler, J. „Naším úkolem je proměnit péči v globální hodnotu“, in A2larm, 2021: https://a2larm.cz/2021/11/nasim-ukolem-je-promenit-peci-v-globalni-hodnotu-esej-judith-butler/.

Butler, J., Notes toward a performative theory of assembly, Cambridge, Maasachusetts and London, England, 2015.

Butler, J., Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London a New York: Verso 2004.

Butler, J., Rámce války: za které životy netruchlíme?, Praha, Karolinum 2013.

Butler, J., Závažná těla. O materialitě a diskursivních mezích „pohlaví“, Praha, Karolinum 2016.

Cavarero, A., Inclinations: A Critique of Rectitude. Stanford: Stanford University Press 2016.

Derrida, J., „Signatura událost kontext“, přel. M. Petříček, in: Texty k dekonstrukci, Bratislava, Archa 1993, s. 277-306.

Fanon, F. Černá kůže, bílé masky, Praha, Tranzit 2012.

Fineman M., „The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the HUman Condition“, Yale Journal of Law and Feminism 20:1, 2008.

Fulka, J., „Od konstrukce k etice: Závažná těla a jejich kontext“, in Butler, J., Závažná těla. O materialitě a diskursivních mezích „pohlaví“, s. 317-338.

Hall, R. Passing (film), 2021.

Haraway, D., The Companion Species Manifesto, Chicago, Prickly Paradigm, 2003.

Kobová, L., „Nová sociálna a politická ontológia tela“, in Butler, J., Rámce války: za které životy netruchlíme? Praha, Karolinum 2013, s. 157-164.

Levinas, E. Otherwise than being or beyond essence. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1991.

Levinas, E. Etika a nekonečno. Praha: OIKOYMENH 1994.

Marx, K. Ekonomicko filosofické spisy 1844, Praha 1961.

Matiaško, M, „Zranitelnost v diskusi: skepse a možná cesta ven“, Studia philosophica 68 / 2021 / 2 https://doi.org/10.5817/SPh2021-2-3.

Memmi, A., Dependence: a Sketch for a Portrait of the Dependent, Boston: beacon Press, 1984.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a písemná práce, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Povinná docházka minimálně 75 procent účasti na semináři.

Poznámka

Volitelný předmět pro omezený počet zájemců z AMU.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R110
Učebna - teorie

(Karlova 26, Praha 1)
JIŘIČKA L.
13:00–14:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:00–14:30 Lukáš JIŘIČKA Učebna - teorie
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů