Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QMSD1 Z 2 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámit posluchače s různými typy a styly vedení dramatickovýchovných lekcí.
 2. Zprostředkovat posluchačům poznání významných osobností současné dramatické výchovy.
 3. Vést studenty k tomu, aby dokázali argumentačně zdůvodnit různé způsoby práce a s pochopením základních hodnot a principů je včlenit do kontextu současné neoreformní pedagogiky.
 4. Vést studenty k tomu, aby dokázali vyhledat metody dramatické výchovy odpovídající různým obsahům a tématům a aby byli schopni zvážit vhodné strategie a typy lekcí, a to s ohledem na cíle, obsahy, zkušenosti a věk skupiny.

Forma studia

Účast na dílnách, diskuse, reflexe, analýza realizovaných lekcí a ukázek zaznamenaných na nosičích.

Předpoklady a další požadavky

 1. Absolvování kurzů Praktikum DV a Didaktika DV.
 2. Schopnost analýzy a interpretace.
 3. Zkušenosti s vedením dramatickovýchovných lekcí s různými skupinami dětí a mládeže.
 4. Absolvování předmětu Dětská scéna.

Obsah kurzu

Kurz seznamuje posluchače s různými styly a typy práce a vede je k jejich reflexi. Zabývá se možnostmi uplatnění metod dramatické výchovy v různých oblastech školního kurikula, při koncipování projektů, v průřezových tématech.

 1. Dramatická výchova na ZUŠ.
 2. Dramatická výchova jako samostatný předmět na ZŠ a SŠ.
 3. Aplikovaná dramatická výchova a její možnosti.
 4. Typy lekcí.
 5. Dramatická výchova jako součást projektů.

Doporučená nebo povinná literatura

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů: Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. 7., uprav. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008 [1984]. 28, 16, 218 s. ISBN 978-80-7068-217-3.

CEJPEK, Václav; HRUBÁ, Jana; HULÁK, Jakub; MACKOVÁ, Silva; PELÁN, Jiří; PROVAZNÍK, Jaroslav; SVOZILOVÁ, Petra; ULRYCHOVÁ, Irina; VALENTA, Josef aj. Dramatická výchova. Tvořivá dramatika. 2002, roč. XIII, č. 2. Viz též: www.drama.cz/osnovyaprogramy/rvp2002.html.

CEJPEK, Václav; HRUBÁ, Jana; HULÁK, Jakub; MACKOVÁ, Silva; PELÁN, Jiří; PROVAZNÍK, Jaroslav; SVOZILOVÁ, Petra; ULRYCHOVÁ, Irina; VALENTA, Josef aj. Dramatický obor. Tvořivá dramatika. 2002, roč. XIII, č. 2. Viz též: www.drama.cz/osnovyaprogramy/rvp_gymn.html.

KONÝVKOVÁ, Irena. Kroky a hledání při práci s dětským divadelním souborem. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 2-3, s. 18-23. ISSN 1211-8001.

KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista; SVOBODOVÁ, Radka; TOMKOVÁ; Anna. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2004. ISBN 80-7331-021-X.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367472-4.

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra. 2., přeprac. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA; Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1997. 152 s. ISBN 80-7068-104-7.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama : a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

PASCH, Marvin; GARDNER, Trevor G.; SPARKS-LANGER(OVÁ), Georgea; STARK(OVÁ), Alane J.; MOODY(OVÁ), Christella D. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Přel. Milan Koldinský, Praha: Portál, 1998. 424 s. Přel. z: Teaching as Decision Making [1991, 1995]. ISBN 80-7178-127-4.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7331-096-7.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Přel. Eva Machsková. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 220 s. Přel. z: Development Through Drama. ISBN 80-85866-16-1.

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7068-236-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatné studium odborné literatury a aktivní účast v diskusích na seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů