Didaktika dramatické výchovy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YDDY1 Z 1 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vybavit posluchače celou šíří poznatků o vyučování dramatické výchovy ve všech jejích formách, dovést je k uvědomělému a cílevědomému zacházení s praktickými zkušenostmi, k formulování a pojmenovávaní všech složek a částí odbornosti učitele dramatické výchovy.

Forma studia

Řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na mediích, společná příprava projektů, pozorování studentské praxe a didaktických projektů a následné hodnocení, konzultace studentské praxe.

Předpoklady a další požadavky

  1. Student je schopen uvažovat o kontextu dramatické výchovy.
  2. Student je schopen uvažovat o cílech své práce, tvořit a hodnotit s vědomím těchto cílů.
  3. Student je schopen reflektovat a hodnotit svou práci.
  4. V jednotlivých semestrech výuky didaktiky student vnáší do výuky poznatky získané v prakticky zaměřených kurzech (Praktikum I, II, Metodika práce s dětským souborem...).
  5. Jednotlivé semestry výuky didaktiky jsou navazující, zapsání do výuky předpokládá splnění požadavků předcházejícího semestru didaktiky.

Obsah kurzu

I. Specifika DV a její principy:

II. Proces v DV:

III. Plánování v DV a stanovení cílů:

IV. Formy dramatické výchovy:

V. Obsah dramatické výchovy:

VI. Metody dramatické výchovy:

VII. Divadelní práce s dětmi a mládeží:

VIII. Hodnocení v DV:

IX. Didaktické projekty:

X. Seminární práce:

Doporučená nebo povinná literatura

BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů: Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. 7., uprav. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008 [1984]. 28, 16, 218 s. ISBN 978-80-7068-217-3.

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Přel. Milan Koldinský. Praha: Portál, 1994. 296 s. Přel. z: Cooperation in the classroom: Students and teachers together. ISBN 80-7118-022-7.

ČÁP, Jan; MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. 656 s. ISBN 80-7178-463-X.

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 148 s.

HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál, 2004. 228 s. ISBN 80-7178-888-0.

KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. 152 s. ISBN 80-7178-167-3.

MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Brno: JAMU, Divadelní fakulta, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2004. ISBN 80-7331-021-X.

---. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 11., upravené vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2007 [1978]. 156 s. ISBN 978-80-901660-9-0.

---. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upravené vyd. Praha: NIPOS, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7068-207-4.

MILLAR(OVÁ), Susanna. Psychologie hry. Přel. Jarmila Milnerová. Praha: Panorama, 1978. 360 s. Přel. z: The Psychology of Play. Edice Pyramida.

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra. 2., přeprac. vyd. Praha: IPOS ARTAMA, 1997.152 s. ISBN 80-7068-104-7.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: STD, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama: a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

PASCH, Marvin; GARDNER, Trevor G.; SPARKS-LANGER(OVÁ), Georgea; STARK(OVÁ), Alane J.; MOODY(OVÁ), Christella D. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Přel. Milan Koldinský, Praha: Portál, 1998. 424 s. Přel. z: Teaching as Decision Making [1991, 1995]. ISBN 80-7178-127-4.

PIAGET, Jean; INHELDER(OVÁ), Bärbel. Psychologie dítěte. Přel. Eva Vyskočilová, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 116 s. Klub přátel pedagogické literatury. Přel. z: La psychologie de l´enfant.

ULRYCHOVÁ, Irina; GREGOROVÁ, Vlasta; ŠVEJDOVÁ, Hana. Hrajeme si s pohádkami: dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. Praha: Portál, 2000. 120 s. ISBN 80-7178-355-2.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Přel. Eva Machsková. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 220 s. Přel. z: Development Through Drama [1967]. ISBN 80-85866-16-1.

Tvořivá dramatika. Vydává NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU. 1990-, roč. 1, č. 0-. Praha: NIPOS-pracoviště ARTAMA. 3x ročně. ISSN 1211-8001.

školní dokumenty (RVP, vzdělávací program Obecná/Občanská škola, alternativní programy aj.)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity z navazujících semestrů didaktiky dramatické výchovy jsou postupně udělovány na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů