Divadelní projekt I. 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YDRA3 ZK 3 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 53 až 68 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Souborová práce, vlastní tvůrčí činnost, diskuse, analýza textu.

Předpoklady a další požadavky

Výuka navazuje na přednášky v oborech divadelně teoretických a na získané dovednosti a vědomosti z oborů divadelně praktických. Je koordinována i s předměty současně vyučovanými (zejm. autorsko-dramatizátorský seminář, scénografie, herecká výchova a hra s předmětem a loutkou, scénická hudba).

Obsah kurzu

Posluchači poznávají specifiku režijní práce jak z pozice režírovaného, tak režírujícího a v neustálém pohybu mezi konkrétní prací a její teoretickou reflexí. Předmět je završen drobnějším divadelním tvarem, jejímž smyslem je zprostředkovat studentům vlastní zážitek vznikání divadelní inscenace ve všech fázích, přispět k rozvoji jejich divadelních dovedností, upozornit na odlišnosti divadelní práce s dospělými a s dětmi a rovněž propojit jednotlivé učební předměty a podpořit vazby a souvislosti mezi nimi.

Doporučená nebo povinná literatura

BRECHT, Bertolt. Myšlenky. Přel. Ludvík Kundera a Marta Staňková. Praha: ČS, 1958. 168 s. Otázky a názory, sv. 7.

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Přel. Milan Lukeš a Zdena Benešová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Praha: Divadelní ústav, 1999. 948 s. Přel. z: History of the Theatre [1968, 1999]. ISBN 80-7008-096-5 (Divadelní ústav). 80-7106-364-9 (Lidové noviny).

CÍSAŘ, Jan; ŠTĚPÁNEK, František. Základy činoherní režie. Praha: ÚKVČ; Hradec Králové: KKS, 1984. 138 s., 34 s. fot. příl. Knihovnička amatérského divadla, sv. 7

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla. Přel. Jiří Taufer a Lubomír Linhart. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s.

FREJKA, Jiří. Režie jako projev průbojného ducha: Výbor z teoretických studií a statí. Praha: Divadelní ústav, 1980. České divadlo, č. 3. 168 s.

KOLÁR, Erik. 100 + 1 kapitola o režii loutkových her. 2. vyd. Praha: SKKS, 1980. 256 s.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Přel. Daniela Jobertová. Praha: Divadelní ústav, 2003. s. 496. Přel. z: Dictionnaire du Théâtre [1996]. ISBN 80-7008-157-0.

POKORNÝ, Jaroslav (ed.). Jindřich Honzl o režii a herectví. (Praha: Divadelní ústav, 1979. České divadlo 1. 234 s.

SCHERHAUFER, Petr. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od Goetheho a Schillera po Reinhardta. Bratislava: NOC, 1998. 328 s. ISBN 80-85455-75-7.

---. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od neandertálca po Meiningenčanov. Bratislava: NOC, 1998. 368 s. ISBN 80-85455-74-9.

---. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 368 s. ISBN 80-88987-02-4.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: DAMU, 2001. 276 s. ISBN 80-85883-93-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná četba odborné literatury a aktivní účast na seminářích a cvičeních a na inscenaci, která je součástí zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na společném divadelním projektu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů