Kapitoly z teorie literatury 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YKTL1 zápočet 1 22 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 9 až 14 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět je zaměřen na ty oblasti teorie literatury, které jsou důležité pro pedagoga dramatické výchovy. Součástí výuky je uvedení do základních žánrových oblastí důležitých pro literaturu pro děti a mládež. Dále předmět zprostředkovává posluchačům základní etapy vývoje české i světové literatury pro děti a mládež a proměny její žánrové skladby. Vývoj literatury pro děti a mládež je zasazován do kontextu celonárodní i světové literatury, sleduje vývoj a základní etapy české literatury pro děti a mládež, uvádí do problematiky slovesného folkloru s ohledem na literaturu pro děti a mládež a nabízí posluchačům základní orientaci ve světové literatuře pro děti a mládež a seznamuje je s klíčovými osobnostmi a díly.

I. Uvedení, některé základní pojmy a souvislosti:

II. Jazyk - brána do literárního díla:

III. Základní repertoár tematických prostředků:

IV. Děj, příběh, fabule, syžet - uvedení do problematiky, seznámení s různými pojetími a terminologií:

V. Vypravěč a jeho funkce v literárním díle - uvedení do problematiky:

VI. Estetická funkce v literárním díle. Estetická funkce a její místo mezi ostatními funkcemi. Specifičnost literatury pro děti a mládež:

VII. Námět a téma v literárním díle:

VIII. Jazykové prostředky v literárním díle:

IX. Fikční světy v uměleckém literárním díle a jejich součásti:

X. Kompozice:

XI. Genologie:

Výsledky učení

 1. Orientace v základních okruzích a problémech teorie literatury obecně a teorie literatury pro děti a mládež speciálně.
 2. Rozvíjení schopnosti a dovedností rozpoznávat a analyzovat prostředky a postupy, které má k dispozici autor uměleckého textu.
 3. Rozvíjení schopnosti interpretovat literární dílo, jeho strukturu a orientovat se ve všech jeho vrstvách.
 4. Rozpoznat hodnoty literárního díla a možnosti, které nabízí tvořivému pedagogovi při práci s dětmi a mládeží.
 5. Otvírání cest k orientaci v literárních druzích, žánrech a žánrových variantách důležitých zejména pro literaturu pro děti a mládež.
 6. Seznámení s kořeny literatury pro děti a mládež a se vznikem intencionální tvorby pro děti.
 7. Seznámení s folklorem jako důležitým zdrojem literatury pro děti.
 8. Seznamování s vývojem literatury pro děti a mládež od 18. století do současnosti s důrazem na kontextové vazby.
 9. Pochopení specifičnosti literatury pro děti a mládež a místa tvorby pro děti a mládež v celonárodním kontextu.
 10. Poznávání dramatického a dramatickovýchovného potenciálu literární tvorby pro děti a mládež.

Předpoklady a další požadavky

 1. Schopnost vnímat různé složky a hodnoty uměleckého textu.
 2. Orientace v obecných dějinách české a světové literatury.
 3. Kreativní předpoklady.
 4. Soustavné sledování současné literatury, zvl. tvorby pro děti.

Literatura

BRUKNER, Josef; FILIP, Jiří. Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997. 368 s. ISBN 80-204-0650-6.

HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Praha: H & H, 1999. 180 s. ISBN 80-86022-57-9 .

HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše. 4., rozš. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 260 s.

CHALOUPKA, Otakar; NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I. Praha: Albatros, 1973. 116 s.

--. 1976. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury II. Praha: Albatros. 132 s.

--. 1979. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury III. Praha: Albatros. 152 s.

JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Praha: H & H, 1995. 748 s. ISBN 80-85787-83-0.

MOCNÁ, Dagmar aj. Encyklopedie literárních žánrů. Praha-Litomyšl: Paseka, 2004. 704 s. ISBN 80-7185-669-X.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie I. Brno: Host, 2000. 556 s. Ed. Strukturalistická knihovna, sv. 4. ISBN 80-86055-91-4

---. Studie II. Brno: Host, 2001. 598 s. Ed. Strukturalistická knihovna, sv. 5. ISBN 978-80-7294-240-4.

NOVÁK, J. V.; NOVÁK, Arne. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. 4., přepr. a rozš. vyd. Olomouc: R. Promberger, 1936-1939. 1804 s.

PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Přel. Miroslav Červenka, Marcela Pittermannová a Hana Šmahelová. Praha: H & H, 1999. 364 s. ISBN 80-86022-16-1.

PROVAZNÍK, Jaroslav. 2002. Literatura pro české děti v posledním desetiletí. Duha. 2002, roč. 16, č. 1. ISSN 0862-1985.

RIMMON-KENAN(OVÁ), Shlomith. Poetika vyprávění. Přel. Vanda Pickettová. Brno: Host, 2001. 174 s. Přel. z: Narrative Fiction: Contemporary Poetics [1983] . ISBN 80-7294-004-X.

SEDLÁK, Ján. Epické žánre v literatúre pre mládež. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972. 272 s.

SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998. 184 s. ISBN 80-85010-06-2.

ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny: Literární adaptace lidových pohádek. 2., upr. vyd. Praha: Albatros, 1989. 240 s.

ŠUBRTOVÁ, Milena. 1998. Kapitoly ze světové literatury pro mládež I, II. Brno : CERM. 16, 16 s. ISBN 80-7204-072-3, ISBN 80-7204-093-6.

URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc : Votobia, 2003. 368 s. ISBN 80-7198-548-1

VLAŠÍN, Štěpán (ed.). Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977. 472 s.

VORÁČEK, Jaroslav; CHALOUPKA, Otakar. Kontury české literatury pro mládež: od začátku 19. století po současnost. 2., revid. vyd. Praha: Albatros, 1984. 540 s.

WELLEK, René; WARREN, Austin. Teorie literatury. Přel. Miloš Calda. Olomouc: Votobia, 1996. 560 s. Přel. z: Theory of Literature. ISBN 80-7198-150-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů