Psychologie a dramatická výchova 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPDV3 ZK 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatečnou orientaci v předmětu psychologie pro potřeby jejich pedagogické praxe. Vytvořit kompetenci tvořit smysluplné a relevantní definice psychologických fenoménů, na základě jejich znalosti a znalosti literatury. Poznat vývoj osobnosti a vývojová specifika konkrétních cílových skupin DV (mladší školní věk, důchodci, atp.). Pochopit chování obtížně zvladatelných dětí a rozšířit možnosti zvládaní tohoto chování. Mezi další cíle patří seznámit studenty hlouběji s konceptem osobnosti, naučit se volit vhodný pedagogický přístup na základě znalosti jednotlivých osobnostních typů. V neposlední řadě zmapovat hranice mezi psychoterapii a dramatickou výchovou.

Forma studia

Studium odborné literatury, diskuse, analýza textů, kontaktní výuka, skupinová práce.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Kurz předmětu psychologie a jejího praktického využití pro pedagoga dramatické výchovy obsahuje jak přehled psychologie, uspořádaní a porozumění psychologické terminologii, obeznámení se základními psychologickými směry, jejich paradigmaty a přínosem, psychologickými disciplínami (vývojová psychologie, sociální psychologie atd.), tak část sebezkušenostní, psychologické testy a dotazníky, metody dramaterapie a na tělo zaměřené psychoterapie.

Doporučená nebo povinná literatura

ATKINSON, Rita L.; ATKINSON, Richard C.; SMITH, Edward E.; BEM, Daryl J.; NOLEN-HOEKSEMA, Susan. Psychologie. Přel. Erik Herman, Miroslav Petržela a Dagmar Brejlová. 2., aktul. vyd. Praha: Portál, 2003. 752 s. Přel. z: Hilgard´s Introduction to Psychology. ISBN 80-7178-640-3.

ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum; Praha: H & H, 1993. 416 s. ISBN 80-7066-534-3.

DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Přel. Karel Balcar. Praha: Portál, 1997. 176 s. Přel. z: Review of personality theories [1987]. ISBN 80-7178-134-7.

GILLERNOVÁ, Ilona. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna, 80 s. ISBN 80-7168-683-2.

GILLERNOVÁ, Ilona; BURIÁNEK, Jiří. Základy psychologie, sociologie: základy společenských věd. Praha: Fortuna, 1995. 160 s. ISBN 80-7168-242-X.

HAYES(OVÁ), Nicky. Aplikovaná psychologie. Přel. Dagmar Brejlová. Praha: Portál, 2003. 220 s. Přel. z: Applied psychology [2001]. ISBN 80-7178-807-4.

---. Základy sociální psychologie. Přel. Irena Štěpaníková. 3. vyd. Praha: Portál, 1998. 168 s. Přel. z: Principles of Social Psychology [1993]. ISBN 80-7178-763-9.

HELUS, Zdeněk. Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna, 1995. 120 s. ISBN 80-7168-245-4.

HOSKOVEC, Milan; NAKONEČNÝ, Milan; SEDLÁKOVÁ, Miluše. Psychologie XX. století I. Praha: Karolinum, 1993. 108 s. ISBN 80-7066-714-1.

JANOUŠEK, Jaromír; HOSKOVEC, Jiří; ŠTIKAR, Jiří. Psychologický výkladový atlas. Praha: Karolinum-Academia, 1993. 284 s. ISBN 80-7066-716-8.

NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 1995. 400 s. 80-85255-74-X.

---. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003. 508 s. ISBN 80-200-0993-0.

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie: příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005. 288 s. ISBN 80-7178-923-2.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří (Praha: Portál, 2000. 528 s. ISBN 80-7178-308-0.

VÝROST, Jozef; SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální psychologie = Sociálna psychológia. Praha: ISV, 1997. 456 s. ISBN 80-85866-20-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů