Přednes a metodika přednesu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPME2 Z 1 22 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 9 až 14 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Kontaktní výuka, diskuse, analýza ukázek přednesů sólovýh i kolektivních zaznamenaných na médiích, čtení, analýza a interpretace textů.

Předpoklady a další požadavky

Každý ze studentů, budoucích učitelů dramatické výchovy, by měl mít vlastní zkušenost s přípravou a realizací sólového přednašečského vystoupení eventuálně skupinového. Na základě poznání tohoto procesu by měl umět nabytou zkušenost převést a využít v práci s dětmi a mládeží. Pestrou a zajímavou činností vzbudit jejich zájem o literaturu, četbu a přednes. Důležitým předpokladem nabytí této zkušenosti je aktivní účast v hodinách.

Obsah kurzu

OSNOVA:

SYLABUS:

Doporučená nebo povinná literatura

BRUKNER, Josef; FILIP, Jiří. Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997. 368 s. ISBN 80-204-06506.

FIŠAR, Vlastimil. Přednes prózy. 3., upr. vyd. Praha-Prostějov: IPOS ARTAMA-Kulturní klub Duha, 1994. 48 s. ISBN 80-7068-082-2.

HÁLA, Bohuslav. Výslovnost spisovné češtiny: [Díl] 1. Zásady a pravidla. Výslovnost slov českých. 2. vyd. Praha: Academia, 1967. 100 s.

HÁLA, Bohuslav-SOVÁK, Miloš. Hlas - řeč - sluch: Základní věci z anatomie, fysiologie a hygieny hlasového, mluvícího i sluchového ústrojí, z foniatrie, fonetiky, orthoepie, orthofonie atd. Praha: Česká grafická Unie, 1941. 244 s.

HALADA, Vladimír. Technika jevištní řeči. Praha: Orbis, 1961. 124 s. Ed. Knižnice ochotnického divadla, sv. 5.

HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše. 4., rozš. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 260 s.

HŮRKOVÁ, Jiřina. Próza versus poezie. Praha-Prostějov: IPOS-ARTAMA ve spolupráci s kulturním klubem DUHA, 1998. 44 s. ISBN 80-7068-125-X.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina; MAKOVIČKOVÁ, Hana. Základy jevištní mluvy 1, 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, 1986. 136, 288 s.

JUSTL, Vladimír (ed.). Ano - slyšet se navzájem. Praha: Divadelní ústav, 1985. 240 s., 112 s. obr. příl.

KUBÁLEK, Vratislav. Dětský přednes a rozvoj kulturních aktivit dítěte. Praha: Albatros, 1983. 152 s.

MISTRÍK, Jozef. Hovory s recitátorem. Přel. Vlastimil Fišar. Praha: Supraphon, 1976. 176 s. Přel. z: Hovory s recitátorom.

MUSILOVÁ, Daniela; HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina; HALADA, Vladimír; HRAŠE, Jiří; MACHKOVÁ, Eva. Slovníček uměleckého přednesu. 2., rejd. vyd. Praha: SKKS, 1981 [1976]. 174 s.

NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina. O přesvědčivosti uměleckého přednesu. Praha: ÚKVČ, 1979. 64 s. Umělecký přednes, sv. 36.

---. Výslovnostní norma v uměleckém přednesu. 2., upr. vyd. Praha: AMU, 1983. 144 s.

PAVELKOVÁ, Soňa; VOBRUBOVÁ, Jana; ŠTEMBERGOVÁ, Šárka. Výchova dětského přednašeče. Praha: ÚKVČ, 1989. 104 s. Umělecký přednes, sv. 36. ISBN 80-7068-011-3.

ROMPORTL, Milan aj. Výslovnost spisovné češtiny: Výslovnost slov přejatých. Výslovnostní slovník. Praha: Academia, 1978. 320 s.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava. Mimojazykové prostředky v uměleckém přednesu. Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy-krajské kulturní středisko, 1985. 40 s.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava; HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Mluvený projev a přednes. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 304 s.

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Metodika mluvní výchovy dětí. 3., revid. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994. 178 s. ISBN 80-901660-1-6.

VŠETIČKA, František. Stavba básně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994. 160 s. ISBN 80-7067-311-7.

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7068-236-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů