Praxe II. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPXB1 Z 1 24 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 1 až 6 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Umožnit posluchačům dlouhodobé aplikovaní a ověřování poznatků získaných ve studiu, konfrontování vlastních zkušeností účastníka lekcí s rolí učitele, který sám koncipuje a vede dramatickovýchovné lekce.
  2. Rozvíjet u posluchačů schopnost samostatně plánovat a realizovat dramatickovýchovné lekce, pohotově reagovat na skupinu a její proměny.
  3. Vést posluchače k tomu, aby si postupně nacházeli a budovali vlastní styl učení.
  4. Rozvíjet u posluchačů schopnost a dovednost reflektovat práci svěřenců i vlastní práci a s těmito poznatky dále tvořivě pracovat.
  5. Motivovat posluchače k samostatné práci na svých pedagogických kompetencích.

Forma studia

Lektorská činnost, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

  1. Absolvování náslechů u různých pedagogů dramatické výchovy.
  2. Kreativní předpoklady.
  3. Orientace v různých stylech a typech dramatickovýchovné práce.

Obsah kurzu

Praxe ve studiu dramatické výchovy je koncipována a realizována tak, aby tvořila součást učebního plánu všech ročníků jak bakalářského, tak magisterského studia. V druhé fázi má předmět Praxe podobu systematické práce každého posluchače s vlastní skupinou. Řízená dlouhodobá (minimálně dvousemestrální) praxe posluchačů: Kontinuální a systematická práce s dětskou nebo středoškolskou skupinou, která může mít např. jednu z těchto podob:

apod.

Doporučená nebo povinná literatura

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů: Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. 7., uprav. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008 [1984]. 28, 16, 218 s. ISBN 978-80-7068-217-3.

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 148 s.

KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista; SVOBODOVÁ, Radka; TOMKOVÁ; Anna. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007 [2004]. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9.

---. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 11., upravené vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2007 [1978]. 156 s. ISBN 978-80-901660-9-0.

---. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upravené vyd. Praha: NIPOS, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7068-207-4.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367472-4.

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra. 2., přeprac. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA; Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1997. 152 s. ISBN 80-7068-104-7.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama : a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7331-096-7.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů