Praxe III. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPXC1 Z 2 24 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 26 až 36 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Ověření dovedností a vědomostí z oblasti didaktiky dramatické výchovy a dalších předmětů, které posluchač získal v průběhu bakalářského studia.
 2. Příprava bakalářského projektu.
 3. Realizace bakalářského projektu.

Forma studia

Lektorská činnost, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

 1. Absolvování náslechů u různých pedagogů dramatické výchovy.
 2. Absolvování dlouhodobé praxe se svou dětskou nebo středoškolskou skupinou.
 3. Kreativní předpoklady.
 4. Důkladná znalost různých stylů a typů dramatickovýchovné práce.

Obsah kurzu

Příprava a realizace samostatného dramatickovýchovného projektu:

 1. Výběr typu projektu.
 2. Shromažďování materiálů.
 3. Koncipování a plánování projektu; konzultování projektů kolegů.
 4. Realizace projektu.
 5. Reflexe projektu.

Samostatný bakalářský projekt může mít jednu z těchto podob:

 1. inscenace s dětským nebo středoškolským souborem,
 2. interní dramatickovýchovný projekt v rozsahu nejméně 8 lekcí (event. 2 projekty - každý v rozsahu alespoň 4 lekcí, v krajním případě 3 různé projekty - každý v rozsahu nejméně 3 lekcí - podle charakteru skupiny),
 3. dílna v rozsahu nejméně dvou celých dnů.

Součástí tohoto předmětu jsou pravidelné semináře, na nichž posluchači konzultují průběh přípravy a realizace projektu.

Příprava a realizace samostatného tvůrčího projektu je provázána s přípravou bakalářské práce (základem bakalářské práce je realizovaný závěrečný projekt, jeho zdůvodnění a reflexe).

Doporučená nebo povinná literatura

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů: Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. 7., uprav. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008 [1984]. 28, 16, 218 s. ISBN 978-80-7068-217-3.

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 148 s.

KONÝVKOVÁ, Irena. Kroky a hledání při práci s dětským divadelním souborem. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 2-3, s. 18-23. ISSN 1211-8001.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007 [2004]. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367472-4.

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra. 2., přeprac. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA; Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1997. 152 s. ISBN 80-7068-104-7.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama : a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

SLAVÍK, Mirek. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským souborem. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 52 s. ISBN 80-7068-094-6.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7331-096-7.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Přel. Eva Machsková. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 220 s. Přel. z: Development Through Drama. ISBN 80-85866-16-1.

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7068-236-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích. Zkouška praktická a písemná.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů