Ročníková práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YROK1 zkouška 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Písemné zpracování vlastního projektu dramatickovýchovné práce (interní práce v hodinách) podle literatury:

Hledání námětů a témat v těchto literárních oblastech:

Výsledky učení

Uvést do přehledného systému svoje dosavadní poznatky o praxi oboru, získané jak studiem (včetně předchozího), tak praxí, hledat náměty v literatuře na základě rámcových témat, zformulovat si témata, cíle a metody práce, pojmenovat je. Ropzšířit si okruh znalostí literatury vzhledem k praxi DV, a to v oblasti žánrů patřících k základům kultury. Poskytnout pedagogovi didaktiky informace o stupni vyspělosti posluchačů a jejich směřování, problémech, otázkách apod.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007 [2004]. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9.

---. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 11., upravené vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2007 [1978]. 156 s. ISBN 978-80-901660-9-0.

---. Volba literární předlohy pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2000, 126 s. ISBN 80-85883-54-6.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama : a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7331-096-7.

ULRYCHOVÁ, Irina; GREGOROVÁ, Vlasta; ŠVEJDOVÁ, Hana. Hrajeme si s pohádkami: dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy Praha: Portál, 2000. 120 s. ISBN 80-7178-355-2.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Přel. Eva Machsková. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 220 s. Přel. z: Development Through Drama. ISBN 80-85866-16-1.

Tvořivá dramatika. Vydává NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU. 1990-, roč. 1, č. 0-. Praha: NIPOS-pracoviště ARTAMA. 3x ročně. ISSN 1211-8001.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě zpracování písemné práce podle zadání tématu i osnovy, přičemž je požadováno používání odborného stylu a dodržení pravidla psaní odborných textů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů