Scénická hudba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YSCH2 Z 1 11 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 17 až 22 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s funkcí zvukového a hudebního plánu v dramatickém díle. Rozvíjet u nich schopnosti hledat dosažitelné adekvátní ozvučení divadelního představení, které by současně bylo nejen funkční, ale i dosažitelné pro dětskou skupinu. Orientace v různých stylech hudby a v možnostech jejich uplatnění v dramatickém díle.

Forma studia

Kontaktní výuka, analýza hudebních ukázek a ukázek inscenací na elektronických médiích i v reálu, skupinová práce, příprava projektu.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět navazuje na Hudebně rytmickou výchovu a seznamuje posluchače s možnostmi, které má hudba a zvukový plán obecně jako jedna ze složek divadelního představení. Obsah předmětu je modelován také podle potřeb a zájmu posluchačů - s ohledem na jejich divadelní praxi s dětmi a mládeží.

Pozornost je zaměřena na hudebně scénickou tvorbu:

Posluchači mají možnost realizovat své kolektivní práce - nejlépe v propojení s divadelním projektem.

Doporučená nebo povinná literatura

DIMÉNY, Judit. Zvuk jako hra. Přel. Nadja Jasanová. Praha: Panton, 1992. 184 s. ISBN 80-7039-152-9.

FELIX, Belo.Druhá múza detského divadla. 2. prepr. vyd. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1996. 164 s. ISBN 80-7121-101-X .

HURNÍK, Ilja; EBEN, Petr. Česká Orffova škola II: Pentatonika. Praha-Bratislava: Supraphon, 1969. 56 s.

---. Česká Orffova škola III: DUR - MOLL. Praha: Supraphon, 1972. 108 s.

HURNÍK, Ilja; EBEN, Petr aj. Česká Orffova škola I: Začátky. Praha: Supraphon, 1969. 100 s.

KOLAFA, Jiří. Hudební nauka pro nehudebníky. 2., rev. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta / Filmová a televizní fakulta, 1999.108 s. ISBN 80-85883-47-3.

---. O dětské hudbě, hudbě pro děti, divadelní a loutkové zvláště. Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1989. 16 s.

---. Zvuková složka komponovaného pořadu. Čs. loutkář. 1986, roč. XXXVI, č. 12.

ŠTRBOVÁ, Jana. Moje cesta k tvorbě hudební složky v divadle hraném dětmi. 102 s. Praha, 1996. Diplomová práce (MgA.). Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za aktivní práci v semináři, vytvoření zvukového plánu k různých typům projektů - podle zájmu a potřeb posluchačů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů