Autorsko-dramatizátorský seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205ZADS1 Z 2 22S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Být schopen zvolit vhodný prozaický text s dobrým dramatickým potenciálem a na jeho základě vytvořit scénář, který bude respektovat základní literární kvality prototextu a zároveň posílí jeho kvality dramatické a divadelní. Vycházet přitom jak ze znalosti skupiny, pro kterou je scénář určen (věk, složení, zkušenosti, zájmy), tak i z vlastních schopností a možností, což se odrazí ve volbě způsobu transformace předlohy a míře autorského podílu na konečném znění scénáře.

Forma studia

Čtení, řízený dialog, diskuse, analýza literárních předloh a dalších textů, tvůrčí psaní.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v problematice teorie literatury a v základech dramaturgie; schopnost vnímat dramatické kvality textu a pracovat s nimi s představou možného inscenačního řešení; aktivní zájem o divadelní tvorbu a dramaturgii dětských a mládežnických souborů, příp. vlastní zkušenost s jejich vedením.

Obsah kurzu

Autorsko-dramatizátorský seminář seznamuje se základními možnostmi transformace prozaických předloh do dramatického tvaru na základě vlastních zkušeností při tvorbě scénářů.

OSNOVA

Doporučená nebo povinná literatura

BRHELOVÁ, Eva. Tvorba dramatického textu a její pedagogické aplikace. Brno: JAMU, 2006. 287 s. ISBN 80-86928-17-9.

FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. 277 s. ISBN 80-87067-65-7.

KONÝVKOVÁ, Irena. Kroky a hledání při práci s dětským divadelním souborem. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 2-3, s. 18-23. ISSN 1211-8001.

MATHAUSOVÁ, Milena. 12 pádů scenáristiky: scenáristický slabikář. Praha: Victoria Publishing, 1996. 162 s. ISBN 80-7187-071-4.

NOVOTNÝ, David Jan. Chcete psát scénář? Díl 1: Základy dramaturgie. Praha: FAMU, 1995. 96 s. ISBN 80-85883-06-6.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

PANOVOVÁ, Olga. Cesty detskej literatúry na javisko. Bratislava: Mladé letá, 1989. 136 s. ISBN 80-06-00149-9.

RICHTER, Luděk. Literatura, divadlo a my: převod literárního díla do loutkového divadla. Praha: ÚKVČ; Hradec Králové: KKS Hradec Králové, 1985. 136 s.

---. Od pohádky... ...k pohádce: (Od literatury k divadlu). Praha: Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2005. 96 s. ISBN 80-902975-4-4.

---. Pohádka... a divadlo. Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2004. 96 s. ISBN 80-902975-2-8.

SLAVÍK, Mirek. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským souborem. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 52 s. ISBN 80-7068-094-6.

WATTS, Nigel. Umění psát, Přel. Rostislav Matulík. Praha: Grada Publishing, 1998. 220 s. Přel. z: Writing a novel and getting published [1996]. ISBN 80-7169-570-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů