Diplomový projekt 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DIJ1 zkouška 5 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 53 až 78 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

David MÍREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladana BROUKOVÁ, David KAŠPAR, Michal LÁZŇOVSKÝ, David MÍREK, Bohumil NEKOLNÝ, Petr PROKOP, Jiří SRSTKA, Jiří SULŽENKO

Obsah

V rámci seminářů tohoto předmětu se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.

Výsledky učení

Cílem semináře je pomoci studentovi s volbou tématu, se sestavením časového plánu pro jeho zpracování, navést ho, jak by měl postupovat při bibliografickém a praktickém výzkumu, jak získané materiály zpracovat a jak fyzicky práci rozvrhnout a uspořádat. Poté za průběžných individuálních i hromadných konzultací pedagogové dané magisterské specializace pomáhá k dosažení stanovených cílů výzkumu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Divadelní producentství:

Arts management a arts marketing:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

+ odborné zdroje relevantní k přidělenému tématu dle doporučení pedagogů předmětu

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace diplomového projektu s určeným pedagogem, aktivní účast na společných seminářích (alespoň z 60 %) a aktivní účast na celém programu prezentací MA projektů.

Po prvním semestru proběhnou v termínu stanoveném katedrou povinné interní prezentace před komisí pedagogů katedry dle následujících kritérií:

NEJPOZDĚJI JEDEN TÝDEN PŘED termínem prvního dne prezentací studenti nahrají v elektronické formě na síťové úložiště PRŮBĚŽNOU ZPRÁVU projektu vyhovující následujícímu zadání:

Rozsah: 5-7 normostran souvislého odborného textu + přílohy.

Doporučená struktura:

  1. Stanovení výzkumného úkolu (cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění)
  2. Plán projektu (etapizace, metody)
  3. Komentovaný (recenzovaný) výběr literatury, včetně webových odkazů
  4. Popis a výsledky realizovaných etap výzkumu.

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu včetně příloh do jednoho dokumentu ve formátu PDF, maximálně ale do dvou dokumentů (1 - zpráva, 2 - kompletní přílohy).

Závěrečné hodnocení provádí komise složená z interních pedagogů KP, která studentovi udělí známku na základě následujících kritérií (% = váha kritéria):

Jelikož se jedná o hlavní předmět, podle studijního řádu AMU zkoušku NELZE OPAKOVAT.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů