Diplomový projekt 2

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DIJ2 zkouška 5 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 66 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

David MÍREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladana BROUKOVÁ, David KAŠPAR, Michal LÁZŇOVSKÝ, David MÍREK, Bohumil NEKOLNÝ, Petr PROKOP, Jiří SRSTKA, Jiří SULŽENKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je pomoci studentovi s volbou tématu, se sestavením časového plánu pro jeho zpracování, navést ho, jak by měl postupovat při bibliografickém a praktickém výzkumu, jak získané materiály zpracovat a jak fyzicky práci rozvrhnout a uspořádat. Poté za průběžných individuálních i hromadných konzultací pedagogové dané magisterské specializace pomáhá k dosažení stanovených cílů výzkumu.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

206PID1 Projekt diplomový 1.

Obsah kurzu

V rámci seminářů tohoto předmětu se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Divadelní producentství:

Arts management a arts marketing:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

+ odborné zdroje relevantní k přidělenému tématu dle doporučení pedagogů předmětu

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace diplomového projektu s určeným pedagogem, aktivní účast na společných seminářích (alespoň z 60 %) a aktivní účast na celém programu prezentací MA projektů.

Zkouška z předmětu má podobu ústní prezentace dle následujících pravidel:

NEJPOZDĚJI JEDEN MĚSÍC PŘED termínem prvního dne prezentací (je zveřejněn na webu katedry) studenti uloží na síťové úložiště písemnou anotaci prezentované práce v rozsahu 600-1000 znaků, která bude otištěna v programu prezentací.

NEJPOZDĚJI JEDEN TÝDEN PŘED termínem prvního dne prezentací studenti nahrají v elektronické formě na síťové úložiště odborný článek vyhovující následujícímu zadání:

Rozsah: 12-15 normostran souvislého odborného textu + přílohy.

Struktura: doporučuje se standardizovaná struktura IMRAD (Introduction / Methods / Results / Diiscussion-Conclusion)

Práce se zdroji: text musí splňovat všechna kritéria předepsaná vnitřními předpisy AMU, zejména obsahovat bibliografii a citace podle předepsané normy

STUDENTI, kteří již ODEVZDALI DIPLOMOVOU PRÁCI K OBHAJBĚ mohou namísto závěrečné zprávy předložit teze diplomové práce v rozsahu 10-15 stran. Teze jsou výtahem z diplomové práce a zahrnují zejména definici výzkumného úkolu (cíle, hypotézy), stručný popis postupu a nejdůležitější závěry diplomové práce. Teze musí splňovat stejné standardy práce se zdroji jako diplomová práce.

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu včetně příloh do jednoho dokumentu ve formátu PDF, maximálně ale do dvou dokumentů (1 - zpráva, 2 - kompletní přílohy).

NEJPOZDĚJI JEDEN DEN PŘED termínem prezentací studenti vloží v elektronické formě na síťové úložiště prezentaci připravenou v prezentačním softwaru, nebo alespoň bodovou osnovu svého příspěvku v rozsahu max. 3 normostran.

Závěrečné hodnocení provádí komise složená z interních pedagogů KP, která studentovi udělí známku na základě následujících kritérií (% = váha kriteria):

Jelikož se jedná o hlavní předmět, podle studijního řádu AMU zkoušku NELZE OPAKOVAT.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů