Diplomový projekt 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DIJ2 ZK 5 8T česky letní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KAŠPAR, Michal LÁZŇOVSKÝ, Bohumil NEKOLNÝ, Petr PROKOP, Jiří SRSTKA, Jiří SULŽENKO, Doubravka SVOBODOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je pomoci studentovi s volbou tématu, se sestavením časového plánu pro jeho zpracování, navést ho, jak by měl postupovat při bibliografickém a praktickém výzkumu, jak získané materiály zpracovat a jak fyzicky práci rozvrhnout a uspořádat. Poté za průběžných individuálních i hromadných konzultací pedagogové dané magisterské specializace pomáhá k dosažení stanovených cílů výzkumu.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

206PID1 Projekt diplomový 1.

Obsah kurzu

V rámci seminářů tohoto předmětu se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci

Divadelní producentství:

ADORNO, Theodor W.: Schéma masové kultury, OIKOYMENH, Praha, 2009

ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER Max: Dialektika osvícenství, OIKOYMENH, Praha, 2009

ARENDTOVÁ Hannah: Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994

BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in Výbor z díla I, Literárněvědné studie, OIKOYMENH, Praha, 2009

HABERMAS, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha, 2000

NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury, Host, Brno, 2008

Arts management a arts marketing:

BYRNES, William J., Management and the Arts, 3. vyd., Focal Press, 2003,ISBN: 0-240-80537-2

KOTLER, Philip, SCHEFF, Joanne, Standing room only, Harvard Bussiness school press 1997, ISBN: 0-87584-737-4

SCHEFF BERNSTEIN, Joanne: Arts Marketing Insights: the dynamics of building and retaining performing arts audiences, San Francisco 2007, ISBN: 978-0-7879-7844-0

COLBERT, Francois: Marketing culture and the arts, Montreal 2007, ISBN: 978-2-9808602-1-8

DVOŘÁK, Jan: Kreativní management pro divadlo, Praha, 2004, ISBN: 80-86102-53-X

DVOŘÁK, Jan: Malý slovník managementu divadla, Praha 2004, ISBN: 80-86102-49-1

FREY, Petr: Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7261-160-7

JOHNOVÁ, Radka: Marketing umění a kulturního dědictví, Praha 2007, ISBN: 978-80-245-1276-1

KAISER, Michael M.: Strategické plánování v umění: praktický průvodce, Praha 2009, ISBN: 978-80-7008-236-2

KAISER, Michael M.: The Art of the Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations, Brandeis University Press, 2008, ISBN 978-1584657354

KESNER, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek, Praha 2005, ISBN: 80-247-1104-4

KOTLER, Philip: Standing room only: strategies for marketing the performing arts, Boston 1997, ISBN 0-87584-737-4

NEWMAN, Danny: Subscribe Now!: Building Arts Audiences Through Dynamic Subscription Promotion, Theatre Resource Group, ISBN: 978-09-3045-201-8

HAGOORT, Giep: Umělecký managment v podnikatelském stylu, AMU, edice DISK 2009. ISBN 978-80-7437-008-3

SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a. s., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4

SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2006. ISBN 80-7179-892-4

REKTOŘÍK, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení, EKOPRESS, s. r. o., Praha 2007. ISBN 978-80-86929-25-5

GREGORINI, Bedřich , GREGORINI, Jindřich, SRSTKA, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : AMU 2007, ISBN 78-80-73331-093-6

VÍTEK, Svetozar: Řízení a organizace divadla Praha : Stát. pedag. nakl. 1986, 17-038-86

KOTLER,Philip: Marketing Managment Analýza, plánování, realizace a kontrola, Victoria Publishing 1991, ISBN 80-85605-08-2

HENDRYCH, Dušan a kolektiv: Správní právo, nakladatelství C.H.Beck, 7.vydání, Praha 2009

ŠVESTKA, Jiří a kolektiv: Občanské právo hmotné 1-3, nakladatelství ASPI, Praha 2009

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky

320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě

586/1992 Sb . Zákon o dani z příjmů

235/2004 Sb. Zákon o DPH

248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Vyhláška 500/2002 Sb., „ dtto “

Vyhláška 505/2002 Sb., „ dtto “

Vyhláška 507/2002 Sb., „ dtto “

České účetní standardy č. 401 - 414

+ odborné zdroje relevantní k přidělenému tématu dle doporučení pedagogů předmětu

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského projektu s určeným pedagogem, aktivní účast na společných seminářích (alespoň z 60 %) a aktivní účast na celém programu prezentací MA projektů.

Zkouška z předmětu má podobu povinné veřejné ústní prezentace dle následujících pravidel:

NEJPOZDĚJI JEDEN MĚSÍC PŘED termínem prvního dne prezentací (je zveřejněn na webu katedry) studenti uloží na síťové úložiště písemnou anotaci prezentované práce v rozsahu 600-1000 znaků, která bude otištěna v programu prezentací.

NEJPOZDĚJI JEDEN TÝDEN PŘED termínem prvního dne prezentací studenti nahrají v elektronické formě na síťové úložiště závěrečnou zprávu projektu vyhovující následujícímu zadání:

Rozsah: 12-15 normostran souvislého esejistického textu + přílohy.

Povinné části obsahu:

  1. Stanovení původního výzkumného úkolu a jeho korekce v průběhu práce (korigovaný cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění).
  2. Plán projektu a jeho korekce v průběhu práce (etapizace, metody).
  3. Popis jednotlivých etap projektu a jejich dílčí výsledky.
  4. Vlastní výzkum (teoretický základ, zdroje, zvolená metodologie).
  5. Závěry práce, zhodnocení míry naplnění stanovených cílů.

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu včetně příloh do jednoho dokumentu ve formátu PDF, maximálně ale do dvou dokumentů (1 - zpráva, 2 - kompletní přílohy).

Namísto závěrečné zprávy se v případě, že student již odevzdal diplomovou práci k obhajbě, předkládají teze diplomové práce v rozsahu 12-20 stran. Teze jsou výtahem z diplomové práce a zahrnují zejména definici výzkumného úkolu (cíle, hypotézy) a nejdůležitější závěry diplomové práce.

NEJPOZDĚJI JEDEN DEN PŘED termínem prezentací studenti vloží v elektronické formě na síťové úložiště prezentaci připravenou v prezentačním softwaru, nebo alespoň bodovou osnovu svého příspěvku v rozsahu max. 3 normostran.

Závěrečné hodnocení provádí komise složená z interních pedagogů KP, která studentovi udělí známku na základě následujících kritérií (% = váha kriteria):

Jelikož se jedná o hlavní předmět, podle studijního řádu AMU zkoušku NELZE OPAKOVAT.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů