Aktuální trendy v performing arts 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EAT1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle studia:

  1. Seznámit studenty s aktuálními uměleckými tendencemi v oblasti performing arts včetně představení tvorby konkrétních umělců, souborů a producentských modelů provozování této činnosti.
  2. Seznámit studenty s podobou a fungováním evropských a světových organizací a akcí v oblasti živého umění a divadla.
  3. Rozšířit studentům povědomí o kontextu vlastních projektů (uskutečněných i plánovaných) ve vztahu k vývoji současného divadla a performing arts.

Výstupy:

  1. student získá potřebné znalosti trhu, pro nějž je v rámci studijního programu připravován, tedy z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém divadle a performing arts;
  2. student získá dovednost zhodnotit a posoudit vlastní praktickou producentskou činnost a své budoucí záměry v kontextu a konkurenci české umělecké scény a současných světových trendů, čímž se zvyšuje jeho pracovní uplatnitelnost a konkurenceschopnost jeho budoucích projektů;
  3. student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za obsahovou náplň akcí.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Obsahem předmětu jsou semináře doplněné návštěvami odborníků specializujících se na specifické oblasti současného umění - Denisa Václavová (výtvarné a konceptuální umění), Sodja Lotker (performance, scénografie), Pavel Štorek (taneční a pohybové divadlo), Marta Ljubková (činoherní a autorské divadlo). Cílem semináře je uvést studenty do problematiky současného živého umění, seznámit je se základními pojmy a představit nejvýraznější umělce a jejich projekty. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit v uměleckém provozu. Studium je zakončeno seminární prací na dané téma.

Doporučená nebo povinná literatura

Belting, Hans: Konec dějin umění (Mladá fronta, Praha 2000).

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce (tranzit, Praha 2004).

Cools, Guy: International Co-production & Touring - http://on-the-move.org/files/news/Co-productionandtouring.pdf

Gehl, Jan: Život mezi budovami. Užívání veřejného prostranství (Nadace Partnerství, Brno 2000).

Goldberg, RoseLee: Performance Art, from Futurism to the Present (Thames&Hudson, London 2001).

Havránek, Vít: Akce, slovo, pohyb, prostor - experimenty v umění šedesátých let (Národní galerie, Praha 1999).

Morganová, Pavlína: Akční umění (Votobia, Olomouc 1999).

Nekolný, Bohumil: Divadelní systémy a kulturní politika, Divadelní ústav, Praha, 2006

Prostor a jeho člověk (kolektiv, Vesmír, Praha 2004).

Sorošovo centrum současného umění: Umělecké dílo ve veřejném prostoru (Praha, 1997).

Srp, Karel: Minimal, Earth, Conceptual Art (Jazzová sekce, Jazzpetit č. 11, 1. a 2. část, Praha 1982).

Ševčík, Jiří - Morganová, Pavlína - Nekvindová, Terezie - Svatošová, Dagmar: České umění 1980-2010 (VVP AVU, Praha 2011)

Zálešák, Jan: Umění spolupráce (VVP AVU, Praha 2011)

Stein, Tobie S.: Performing arts management (New York Allworth Press, c2008)

Vybrané čánky časopisu Svět a divadlo - 1995 až 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů