Diplomový seminář 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EDI4 Z 4 3T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Rozšířit znalosti studentů v oblasti provozování živého umění v ČR - zejména v oblastech vedení, řízení, administrace a marketingu uměleckých projektů a organizací,
  2. prohloubit orientaci studentů v současné praxi provozování živého umění v ČR,
  3. zvýšit kompetence studentů v oblasti vedení, řízení, administrace a marketingu umění.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

206DIM3 Diplomový seminář 3

Obsah kurzu

Diplomový seminář je základním předmětem MA studia oboru produkce. Výuka předmětu probíhá ateliérovou formou, kdy jsou studenti podle obhájeného tématu magisterského projektu rozřazeni do paralelních seminářů (specializací), kde se s příslušnými pedagogy věnují specifickým tématům širokého oboru produkování živého umění. V současnosti se výuka dělí do následujících specializací:

  1. Arts management a arts marketing.
  2. Divadelní producentství.
  3. Ekonomika, právo a provozování divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná periodika z oblasti kultury, managementu a marketingu:

atd.

Divadelní producentství:

ADORNO, Theodor W.: Schéma masové kultury, OIKOYMENH, Praha, 2009

ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER Max: Dialektika osvícenství, OIKOYMENH, Praha, 2009

ARENDTOVÁ Hannah: Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994

BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in Výbor z díla I, Literárněvědné studie, OIKOYMENH, Praha, 2009

HABERMAS, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha, 2000

NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury, Host, Brno, 2008

Arts management a arts marketing:

BYRNES, William J., Management and the Arts, 3. vyd., Focal Press, 2003,ISBN: 0-240-80537-2

KOTLER, Philip, SCHEFF, Joanne, Standing room only, Harvard Bussiness school press 1997, ISBN: 0-87584-737-4

SCHEFF BERNSTEIN, Joanne: Arts Marketing Insights: the dynamics of building and retaining performing arts audiences, San Francisco 2007, ISBN: 978-0-7879-7844-0

COLBERT, Francois: Marketing culture and the arts, Montreal 2007, ISBN: 978-2-9808602-1-8

DVOŘÁK, Jan: Kreativní management pro divadlo, Praha, 2004, ISBN: 80-86102-53-X

DVOŘÁK, Jan: Malý slovník managementu divadla, Praha 2004, ISBN: 80-86102-49-1

FREY, Petr: Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7261-160-7

JOHNOVÁ, Radka: Marketing umění a kulturního dědictví, Praha 2007, ISBN: 978-80-245-1276-1

KAISER, Michael M.: Strategické plánování v umění: praktický průvodce, Praha 2009, ISBN: 978-80-7008-236-2

KAISER, Michael M.: The Art of the Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations, Brandeis University Press, 2008, ISBN 978-1584657354

KESNER, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek, Praha 2005, ISBN: 80-247-1104-4

KOTLER, Philip: Standing room only: strategies for marketing the performing arts, Boston 1997, ISBN 0-87584-737-4

NEWMAN, Danny: Subscribe Now!: Building Arts Audiences Through Dynamic Subscription Promotion, Theatre Resource Group, ISBN: 978-09-3045-201-8

HAGOORT, Giep: Umělecký managment v podnikatelském stylu, AMU, edice DISK 2009. ISBN 978-80-7437-008-3

SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a. s., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4

SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2006. ISBN 80-7179-892-4

REKTOŘÍK, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení, EKOPRESS, s. r. o., Praha 2007. ISBN 978-80-86929-25-5

GREGORINI, Bedřich , GREGORINI, Jindřich, SRSTKA, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : AMU 2007, ISBN 78-80-73331-093-6

VÍTEK, Svetozar: Řízení a organizace divadla Praha : Stát. pedag. nakl. 1986, 17-038-86

KOTLER,Philip: Marketing Managment Analýza, plánování, realizace a kontrola, Victoria Publishing 1991, ISBN 80-85605-08-2

HENDRYCH, Dušan a kolektiv: Správní právo, nakladatelství C.H.Beck, 7.vydání, Praha 2009

ŠVESTKA, Jiří a kolektiv: Občanské právo hmotné 1-3, nakladatelství ASPI, Praha 2009

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky

320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě

586/1992 Sb . Zákon o dani z příjmů

235/2004 Sb. Zákon o DPH

248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Vyhláška 500/2002 Sb., „ dtto “

Vyhláška 505/2002 Sb., „ dtto “

Vyhláška 507/2002 Sb., „ dtto “

České účetní standardy č. 401 - 414

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Více o náplni výuky v jednotlivých specializacích na webových stránkách katedry.

http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-produkce/ma-studium/specializace-ma-studia

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů