Fundraising III. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EFC1 Z 3 KURZ anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit účastníky s procesem profesionálního plánování dlouhodobého rozvoje zdrojů a poskytnout jim prostor a odbornou zpětnou vazbu pro vytvoření fundraisingového plánu na 3 roky.

Forma studia

Kurz je rozdělen na 4 jednodenní dílny. Metody výuky jsou voleny tak, aby účastníci měli dostatek prostoru pro vytváření a získání zpětné vazby pro svůj plán. Mezi jednotlivými dílnami studenti intenzívně pracují na dotahování jednotlivých kroků vznikajícího plánu. V případě potřeby lze v mezidobích využít i konzultačních služeb lektora. Informace sdílené v rámci semináře jsou určeny pouze pro členy skupiny a každý, kdo se kurzu chce zúčastnit je požádán o závazek diskrétnosti.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seminář vychází z principu, že fundraising není žádná věda a znalosti nejsou to hlavní. Nejdůležitější je odhodlat se a začít fundraising uplatňovat v praxi. Kurz je určen všem, kteří s takovým krokem váhají nebo nemají dostatek informací a podnětů. Nabízí možnost připravit reálný profesionální fundraisingový plán ušitý na míru vybrané organizaci. Studenti absolvují proces plánování krok za krokem od revize poslání a cílů organizace přes zjištění kapacity organizace, sestavení rozpočtu a fundraisingového cíle, vytipování potenciální cílových skupin dárců až po stanovení strategií a konkrétních metod a nákladů na jejich realizaci.

  1. seminář

Seznámení s obsahem a průběhem kurzu.

Revize poslání a cílů organizací s ohledem na přípravu a realizaci plánu fundrasingu.

Analýza připravenosti a potenciálu organizace na profesionální rozvoj zdrojů .

Analýza zdrojů v organizaci za poslední 3 roky se započítáním „in kind“ poskytnutých služeb a věcí.

Analýza současných zdrojů organizace.

  1. seminář

Stanovení priorit rozvoje.

Stanovení dlouhodobých cílů fundraisingu.

Vytipování trendů rozvoje stávajících a potenciálních dárců a jejich příspěvků pro příští 3 roky.

Volba strategií pro dosažení stanovených cílů.

Výběr vhodných metod pro realizaci stanovených strategií.

Zadání úkolů na období mezi semináři.

  1. seminář

Podrobná analýza metod fundraisingu a jejich vyhodnocení.

Vytvoření akčního plánu rozvoje zdrojů na příští 3 roky.

Zpracování rozpočtu pro realizaci plánu.

Zadání úkolů na období mezi semináři.

  1. seminář

Prezentace fundraisingového plánu před kolegy a lektory.

Oponentura, diskuse, připomínky, podněty.

Závěrečné hodnocení.

Doporučená nebo povinná literatura

Pro seminář jsou vytvořeny speciální interaktivní výukové texty, které umožňují studentů zpracování fundraisingového plánu krok za krokem:

LEDVINOVÁ, Jana. Plánování fundraisingové kampaně - osnova fundraisingovéo plánu. Praha: České centrum fundraisingu, 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Minimálně 70% účast na seminářích.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů