Kreativní management v divadle

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EKM1 ZK 3 48S anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Študent si osvojí poznatky a nadobudne vedomosti a zručnosti na tému kreatívnych možností v managemente divadla.
  2. Študent prejde procesom od odhaľovania možností vlastnej tvorivosti, cez tvorivosť skupinovú a jej podporu v tíme, až po tzv. „kreatívnu organizáciu“, jej znaky, metódy a postupy.
  3. Študent získa možnosť vnímať svoje zvláštne miesto v tvorivom procese, v ktorom osobnosť manažéra je prítomná už od prvých momentov nového projektu (divadelného súboru, inscenácie, festivalu, atď.) v kreatívnych javiskových aj mimojaviskových procesoch.

Forma studia

Jednosemestrálny seminár/séria dvojdňových workshopov interaktívnych prednášok určený pre 1. ročník magisterského stupňa Katedry produkce DAMU ako integrálna súčasť celostného pohľadu na výučbu na vysokej umeleckej škole, na divadelnej fakulte.

Okrem teoreticko-praktickej explikácie bude nosnou formou výučby riadený dialóg a diskusia. Prejdeme aj sériou testov určených k lepšiemu rozpoznaniu vlastných kreatívnych schopností. Následne budeme premýšľať nad možnosťami ich využitia v kreatívnych procesoch pri tvorbe projektov.

Předpoklady a další požadavky

  1. Znalosť problematiky managementu divadla.
  2. Znalosť témy projektového managementu.
  3. Kreatívne predpoklady.
  4. Schopnosť samostatnej tvorby.

Obsah kurzu

Osnova predmetu:

Doporučená nebo povinná literatura

BING, R.: 5000 večeru v opeře. 2.vyd. Praha: Supraphon, 1988. 327 s. 09/21. 02-008-88.

CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7

DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.

DVOŘÁK, J.: Kreativní manažment pro divadlo aneb O divadle jinak. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X

GLADWELL, M.: Mžik. Jak myslet bez přemýšlení. Dokořán. 2005. 235 s. ISBN 978-80-7363-097-3

HOSPODÁŘOVÁ, I.: Kreativní management v praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2008.136 s. ISBN: 978-80-247-1737-1

MIKULÁŠTÍK, M.: Tvořivost a inovace v práci manažera. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-2016-6

NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3

SENGE, P. 2007. Páta disciplína, teórie a praxe učíci se organizace. Praha: Management Press, 2007. 436 s. ISBN 978-80-7261-162-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity sú udelené na základe:

Semester bude ukončený skúškou. Hodnotené okrem prítomnosti na hodinách bude aj miera aktívneho zapojenia a záujmu, kvalita odovzdaných seminárnych prác a prezentácia projektu na seminári.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů