Magisterský projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EMG1 Z 5 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 53 až 78 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjení kreativity, znalostí, zkušeností a schopnosti samostatného uvažování studentů a zvyšování jejich kompetencí ve výzkumné činnosti.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výuka probíhá na základě schváleného a obhájeného magisterského projektu, kterým se posluchač ucházel o přijetí do magisterského studia. Projektem je zpravidla teoretický výkum specifické oblasti z oblasti produkování, managementu či administrování umělecké činnost. Základem je výzkumná práce studenta pod vedením odborníka z řad pedagogického sboru katedry. Výsledky svého uměleckého / výzkumného / vývojového úkolu obhajuje student po prvním semestru prostřednictvím prezentace průběžných výsledků před komisí, na konci druhého semestru pak v rámci veřejné prezentace.

Doporučená nebo povinná literatura

Divadelní producentství:

Arts management a arts marketing:

Ekonomika, právo a provozování divadla:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

Další zdroje individuálně doporučí garant jednotlivého projektu z řad pedagogů specializace.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského projektu s určeným pedagogem, účast na společných seminářích a odevzdání písemné semestrální práce v podobě průběžné zprávy o plnění projektu.

Rozsah: 5-7 normostran souvislého esejistického textu + přílohy.

Povinné části obsahu:

  1. Zdůvodnění volby tématu, míra osobního vztahu ke zvolenému tématu.
  2. Stanovení výzkumného úkolu (cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění).
  3. Plán projektu (etapizace, metody).
  4. Popis a zdůvodnění jednotlivých kroků plánu projektu.
  5. Realizované etapy: popis a výsledky.
  6. Komentovaný (recenzovaný) výběr literatury, včetně webových odkazů.

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu včetně příloh do jednoho dokumentu ve formátu PDF.

Známku z předmětu udělí garant projektu na základě předložené zprávy či tezí diplomové práce a intenzity konzultací a práce na výzkumu v průběhu celého akademického roku.

Poznámka

Příklady témat podle příslušných specializací jsou uvedeny na webových stránkách katedry.

https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-produkce/pro-studenty/zaverecna-prace/temata-magisterskych-projektu-diplomovych-praci-definice-priklad/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů