Management v informační společnosti 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EMV1 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem interaktivní přednášky je seznámit studenty s terminologií teorie managementu a řízení a na praktických příkladech vysvětlit nejdůležitější teoretické modely.

Druhý semestr předmětu Management seznamuje studenty s problematikou, které se v organizacích typicky věnuje vrcholový management, vedení firmy: strategie, řízení financí, řízení výroby, řízení kvality, řízení změny, organizační učení a v neposlední řadě hospodářská etika.

Forma studia

Interkativní přednáška, diskuse, projekce výukových filmů, analýza webových stránek.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování přednášky Management v informační společnosti 1.

Obsah kurzu

 1. Úvod do strategického řízení. Pojem strategie. Strategické cíle. Vize, mise, firemní hodnoty a kréda. Hierarchie firemních strategií. Vymezení SBU. Strategická analýza okolí firmy, s. a. vnitřního prostředí firmy. Tržní nika aneb strategie modrého oceánu.
 2. Řízení financí. Zvyky a praxe účetních při přípravě finančních výkazů (výkaz zisků a ztrát, peněžních toků, rozvaha). Provozní kapitál. Manažerské účetnictví. Kalkulace nákladů. Rozpočet jako řídící prvek.
 3. Řízení financí II. Transakční náklady, relevantní a irelevantní náklady, náklady obětovaných příležitostí, vázané náklady, cílové náklady, náklady životního cyklu, společenské náklady, negativní a pozitivní externality.
 4. Řízení výroby neboli operací. Operace. 3Ú - účinnost, účelnost a úspornost. Produktivita a hospodárnost. Moderní přístupy k řízení výroby. Moderní přístupy k řízení výroby - MRP, OPT, Just In Time, řízení štíhlé výroby. Uspořádání pracovišť, kusová, sériová, hromadná a proudová výroba.
 5. Kvalita aneb jakost. Operační, finanční a zákaznické ukazatele kvality. Náklady na kontrolu, na prevenci a na selhání. Techniky plánování, řízení a neustálého zvyšování kvality. Norma kvality ISO 9000 a EMS norma ISO 14 000, standardy Six Sigma a TQM.
 6. Řízení změny . Pochopení organizační změny jako procesu, který je třeba řídit. Vnější a vnitřní faktory vyvolávající změnu. Reakce na změnu. Systémový přístup ke změnám. Lewinova analýza silových polí. Úvod do projektové plánování a řízení.
 7. Organizační učení, inovace, řízení znalostí. Ideál učící se organizace. Model zkušenostního učení. Vzdělávací styly. Organizační učení. Knowledge Management. Vlastnictví znalosti, cena znalosti. Řízení informací, informační systémy.
 8. Tvorba byznysplánu. Byznysplán jako investiční projekt: realizační resumé, charakteristika firmy a jejích cílů, organizace řízení a manažerský tým, technicko-ekonomická studie projektu (feasibility study). Analýza citlivosti vůči rizikům.
 9. Projektové řízení. Hlavní zásady plánování a řízení projektů. Trojimperativ. Projektové cíle, plánování, realizace, ukončení, vyhodnocení projektu. Metoda logického rámce. Ganttovy diagramy a kritická cesta.
 10. Hospodářská etika. Image / reputace firmy, důvěra jako kapitál. Etický kodex. Společenská odpovědnost organizací (CSR) a její certifikace SA 8000 aj.. Tři „P“. Hnutí Fair Trade.

Doporučená nebo povinná literatura

Ppt texty Kurzové materiály pro VOX (dostupné na sladecek.webnode.cz)

 1. Bláha, J. - Dytrt, Z.: Manažerská etika, Management Press, Praha 2003
 2. Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada, Praha 1999
 3. Green, K. - Hanke, O.: Řízení v krizových situacích, Management Press, Praha 2002
 4. Hammer, M. - Champy, J.: Reingeneering - radikální proměna firmy. Management Press, Praha 2000
 5. Horáková, I. - Stejskalová, D. - Škapová, H.: Strategie firemní komunikace, Management Press, Praha 2000
 6. Keřkovský, M. - Vykypěl, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi, C.H. Beck, Praha, 2003
 7. Keřkovský, M.: Moderní přístupy k řízení výroby, C.H. Beck pro praxi, Praha 2001
 8. Kim, W. Chan - Mauborgne, R: Strategie modrého oceánu, Management Press, Praha 2005
 9. Kotter, J.P.: Vedení procesu změny. Osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice, Management Press, Praha 2000
 10. Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha 2002
 11. Plura, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti, Computer Press, Praha 2001
 12. Přibová, M. - Mlynářová, L. - Hindls, R. - Hronová, S.: Strategické řízení značky - Brand Management, Ekopress, Praha 2000
 13. Rolný, I.: Etika v podnikové strategii, Albert, Boskovice 1998
 14. Rosenau, M.D.: Řízení projektů, Computer Press, Brno 2003
 15. Senge, P.: Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace, Management Press, Praha 2007
 16. Svozilová, A.: Projektový management, Grada Publishing, Praha 2006
 17. Tichá, I.: Učící se organizace, Alfa Publishing, Praha 2005

Hodnoticí metody a kritéria

Přednáška bude hodnocena na konci semestru zkouškou. Zkouška sestává ze dvou povinných semestrálních prací (cca 20 + 20 % výsledné známky), ze znalostního testu (cca 20 % výsledné známky) a z ústní zkoušky (cca 40 % výsledné známky).

Zadání semestrálních prací je k dispozici na sladecek.webnode.cz. Pvní seminární práci v rozsahu tří normostran (5400 znaků včetně mezer, tolerance +- 20 %) studenti vypracují na jedno ze třinácti témat, jež jsou k dispozici na sladecek.webnode.cz. Druhá seminární práce je konspektem jedné knihy ze seznamu 70 vhodných titulů (k dispozici na sladecek.webnode.cz) v rozsahu pěti normostran (9000 znaků včetně mezer, tolerance + - 20 %). Obsahem konspektu musí být hutný výpis / popis / výklad nejdůležitějších myšlenek díla, nikoli subjektivní studentova interpretace. Obsahem konspektu nemohou být jenom stručná hesla v odrážkách. Studentovo vlastní hodnocení textu může být uvedeno pouze okrajově. Pro inspiraci lze na sladecek.webnode.cz najít ukázkový konspekt (Huizinga, J.: Homo ludens) a pravidla pro psaní konspektů od prof. Jana Sokola (FHS UK).

Studenti, kteří včas neodevzdají semestrální práci, popř. semestrální práce nevyhoví rozsahem či kvalitou, nemohou absolvovat závěrečný test a ústní zkoušku, popř. ztrácejí termín, na nějž se přihlásili, s hodnocením F - nevyhověl (a).

Test obsahuje 20 otázek, odpovědi a), b), c), d), jedna správně, 15 správných odpovědí ze 20 je minimem. Orientační výsledek testu: 20 a 19 bodů A, 18 a 17 bodů B, 16 bodů C, 15 bodů D.

Ústní přezkoušení proběhne formou diskuse / kolokvia. Nejlépe budou v ústní zkoušce hodnoceni ti studenti, kteří budou látku nejen bezpečně znát, ale budou schopni ji též kvalifikovaně kriticky posoudit, kteří budou umět teoretické koncepty a modely přesvědčivě odprezentovat popř. i graficky znázornit, a kteří budou schopni pro vše teoretické najít výstižné příklady z praxe.

Webová stránka předmětu

http://sladecek.webnode.cz

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů