Projekt diplomový 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EPD1 Z 10 8T anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je pomoci studentovi s volbou tématu, se sestavením časového plánu pro jeho zpracování, navést ho, jak by měl postupovat při bibliografickém a praktickém výzkumu, jak získané materiály zpracovat a jak fyzicky práci rozvrhnout a uspořádat. Poté za průběžných individuálních i hromadných konzultací pedagogové dané magisterské specializace pomáhá k dosažení stanovených cílů výzkumu.

Forma studia

Výuka probíhá formou společných seminářů, během kterých se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V rámci seminářů tohoto předmětu se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci

Divadelní producentství:

ADORNO, Theodor W.: Schéma masové kultury, OIKOYMENH, Praha, 2009

ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER Max: Dialektika osvícenství, OIKOYMENH, Praha, 2009

ARENDTOVÁ Hannah: Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994

BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in Výbor z díla I, Literárněvědné studie, OIKOYMENH, Praha, 2009

HABERMAS, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha, 2000

NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury, Host, Brno, 2008

Arts management a arts marketing:

BYRNES, William J., Management and the Arts, 3. vyd., Focal Press, 2003,ISBN: 0-240-80537-2

KOTLER, Philip, SCHEFF, Joanne, Standing room only, Harvard Bussiness school press 1997, ISBN: 0-87584-737-4

SCHEFF BERNSTEIN, Joanne: Arts Marketing Insights: the dynamics of building and retaining performing arts audiences, San Francisco 2007, ISBN: 978-0-7879-7844-0

COLBERT, Francois: Marketing culture and the arts, Montreal 2007, ISBN: 978-2-9808602-1-8

DVOŘÁK, Jan: Kreativní management pro divadlo, Praha, 2004, ISBN: 80-86102-53-X

DVOŘÁK, Jan: Malý slovník managementu divadla, Praha 2004, ISBN: 80-86102-49-1

FREY, Petr: Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7261-160-7

JOHNOVÁ, Radka: Marketing umění a kulturního dědictví, Praha 2007, ISBN: 978-80-245-1276-1

KAISER, Michael M.: Strategické plánování v umění: praktický průvodce, Praha 2009, ISBN: 978-80-7008-236-2

KAISER, Michael M.: The Art of the Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations, Brandeis University Press, 2008, ISBN 978-1584657354

KESNER, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek, Praha 2005, ISBN: 80-247-1104-4

KOTLER, Philip: Standing room only: strategies for marketing the performing arts, Boston 1997, ISBN 0-87584-737-4

NEWMAN, Danny: Subscribe Now!: Building Arts Audiences Through Dynamic Subscription Promotion, Theatre Resource Group, ISBN: 978-09-3045-201-8

HAGOORT, Giep: Umělecký managment v podnikatelském stylu, AMU, edice DISK 2009. ISBN 978-80-7437-008-3

SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a. s., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4

SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2006. ISBN 80-7179-892-4

REKTOŘÍK, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení, EKOPRESS, s. r. o., Praha 2007. ISBN 978-80-86929-25-5

GREGORINI, Bedřich , GREGORINI, Jindřich, SRSTKA, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : AMU 2007, ISBN 78-80-73331-093-6

VÍTEK, Svetozar: Řízení a organizace divadla Praha : Stát. pedag. nakl. 1986, 17-038-86

KOTLER,Philip: Marketing Managment Analýza, plánování, realizace a kontrola, Victoria Publishing 1991, ISBN 80-85605-08-2

HENDRYCH, Dušan a kolektiv: Správní právo, nakladatelství C.H.Beck, 7.vydání, Praha 2009

ŠVESTKA, Jiří a kolektiv: Občanské právo hmotné 1-3, nakladatelství ASPI, Praha 2009

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky

320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě

586/1992 Sb . Zákon o dani z příjmů

235/2004 Sb. Zákon o DPH

248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Vyhláška 500/2002 Sb., „ dtto “

Vyhláška 505/2002 Sb., „ dtto “

Vyhláška 507/2002 Sb., „ dtto “

České účetní standardy č. 401 - 414

+ odborné zdroje relevantní k přidělenému tématu dle doporučení pedagogů předmětu

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského projektu s určeným pedagogem, účast na společných seminářích a odevzdání písemné semestrální práce v podobě průběžné zprávy o plnění projektu.

Zpráva má rozsah 5-7 normostran a podobu souvislého esejistického textu. Ke zprávě může být připojen libovolný počet příloh.

Povinné části obsahu:

  1. Zdůvodnění volby tématu, míra osobního vztahu ke zvolenému tématu.
  2. Stanovení výzkumného úkolu (cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění).
  3. Plán projektu (etapizace, metody).
  4. Popis a zdůvodnění jednotlivých kroků plánu projektu.
  5. Realizované etapy: popis a výsledky.
  6. Komentovaný (recenzovaný) výběr literatury, včetně webových odkazů.

Známku z předmětu udělí vedoucí diplomové práce na základě předložené zprávy či tezí diplomové práce a intenzity konzultací a práce na výzkumu v průběhu celého akademického roku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů