Projekt diplomový 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EPD2 ZK 10 10 hodiny výuky týdně (45 minut), 145 až 195 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je pomoci studentovi s volbou tématu, se sestavením časového plánu pro jeho zpracování, navést ho, jak by měl postupovat při bibliografickém a praktickém výzkumu, jak získané materiály zpracovat a jak fyzicky práci rozvrhnout a uspořádat. Poté za průběžných individuálních i hromadných konzultací pedagogové dané magisterské specializace pomáhá k dosažení stanovených cílů výzkumu.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

206PID1 Projekt diplomový 1

Obsah kurzu

V rámci seminářů tohoto předmětu se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Divadelní producentství:

Arts management a arts marketing:

Ekonomika, právo a provozování divadla:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

+ odborné zdroje relevantní k přidělenému tématu dle doporučení pedagogů předmětu

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského projektu s určeným pedagogem, účast na společných seminářích a odevzdání písemné semestrální práce v podobě průběžné zprávy o plnění projektu.

Zpráva má rozsah 12-15 normostran a podobu souvislého esejistického textu. Ke zprávě může být připojen libovolný počet příloh.

Povinné části obsahu zprávy:

  1. Zdůvodnění volby tématu, míra osobního vztahu ke zvolenému tématu.
  2. Stanovení původního výzkumného úkolu a jeho korekce v průběhu práce (korigovaný cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění).
  3. Plán projektu a jeho korekce v průběhu práce (etapizace, metody).
  4. Popis jednotlivých etap projektu a jejich dílčí výsledky.
  5. Vlastní výzkum (teoretický základ, zdroje, zvolená metodologie).
  6. Závěry práce, zhodnocení míry naplnění stanovených cílů.

Namísto závěrečné zprávy se v případě, že student již odevzdal diplomovou práci k obhajbě, předkládají teze diplomové práce v rozsahu 12-20 stran. Teze jsou výtahem z diplomové práce a zahrnují zejména definici výzkumného úkolu (cíle, hypotézy) a nejdůležitější závěry diplomové práce.

Známku z předmětu udělí vedoucí diplomové práce na základě předložené zprávy či tezí diplomové práce a intenzity konzultací a práce na výzkumu v průběhu celého akademického roku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů