Peoplemanagement 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EPL1 Z 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem výuky je podpora studentů v roli manažera či člena týmu. Soustředíme se na schopnosti, které studentům umožní:

Základní ambicí programu je podpořit samostatné myšlení studentů. Vycházíme z principu, že studenti mají dostatek znalostí a podnětů a je užitečné provést je při jejich aplikaci do praxe.

Úspěšný absolvent předmětu rozvine způsoby myšlení, které umožňují efektivně nacházet a využívat vlastní způsoby a nástroje řízení. Po absolvování předmětu jsou studenti schopni využít své silné stránky a získané znalosti v praxi a současně mají k dispozici nástroje, které jim umožňují se ze své praxe dále učit. Získávají návyky, které jim umožňují další soustředěné samostudium.

Forma studia

Interaktivní celodenní workshopy, v rámci kterých studenti, pod vedením pedagoga, spolupracují při řešení problémových situací, nachází možné způsoby jejich řešení a vytváří vlastní teorie a filozofie.

Základem výuky je práce s případovými studiemi ze života studentů, pedagoga a hostů. Případovou situací je myšlena jakákoliv situace, ve které se student ocitá v pracovním či projektovém týmu a řeší jakýkoliv problémový stav (komunikace, motivace, manipulace, autorita, kontrola, time-management..). Studenti společně nacházejí vhodná řešení konkrétních případových studií. Styly manažerského řízení jednotlivých studentů tak budou prověřeny při řešení konkrétních situacích a případových studií.

Součástí výuky je využití hostů z řad profesionálů, kteří působí v oblasti náboru pracovníků a vyhledávání odborníků a talentů. Ti umožní studentům se prostřednictvím vlastní zkušenosti seznámit s průběhem náboru kvalifikovaných profesionálů.

Způsob výuky je postaven na principech koučování a mentoringu, s prvky heutagogiky. Výuka vychází z konkrétních potřeb (cílů) studentů a přizpůsobuje se jim tak, aby mohli využívat aktuálních zkušeností ze své praxe a v rámci výuky hledali nové způsoby řešení problémů, úkolů a výzev.

Předpoklady a další požadavky

Studenti svým přihlášením přijímají závazek proaktivní účasti na obsahu a formě workshopů.

Obsah kurzu

Oblasti řízení lidských zdrojů, které provází praxi manažera.

Hlavními oblastmi výuky jsou:

Doporučená nebo povinná literatura

Fred Kofman: Vědomý business, Portál, 2010

Paul L. Marciano: Cukr a bič nefungují, MotivPress, 2013

John Whitmore: Koučování, Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, Management Press, 2004

Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla, Praha: 65.pole, 2009

Michal Čakrt: Typologie osobnosti pro manažery, Praha: Management Press, 2005

Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť, Následky vysoce nepravděpodobných událostí, Praha: Paseka

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Parma, Petr: Systemické koučování, Praha: ISK, 2004, 222 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě: docházky, aktivity na workshopu, vypracování semestrální práce a její prezentace na závěrečném workshopu.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast na workshopu. Každý účastník musí přinést minimálně jednu vlastní případovou studii (problémové situace, ve které se v rámci své praxe či studia nachází).

Mandatorní podmínka úspěšného ukončení předmětu: osobní účast na workshopu minimálně 80% z celkového časového fondu. Při nesplnění této podmínky nebudou kredity uděleny.

Poznámka

Předmět bude otevřen pouze za účasti minimálně pěti studentů.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů