Řízení uměleckého provozu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ERU1 ZK 2 2T anglicky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámit posluchače s infrastrukturou umění v České republice.
 2. Seznámit posluchače s kulturními a divadelními systémy.
 3. Zvládnout evaluační metody uměleckých procesů.

Forma studia

Přednášky s doplněním semináře pro zvládnutí principů evaluace (se zapojením hostujícího pedagoga).

Předpoklady a další požadavky

206INU1 Infrastruktura umění 1

Obsah kurzu

 1. Kreativita a divadlo.
 2. Kreativní průmysly.
 3. Neziskový sektor.
 4. Evaluace uměleckých procesů.
 5. Implementace evaluace v praxi (seminář).
 6. Divadelní systémy v zemích EU.
 7. Modely financování včetně grantových systémů.
 8. Kritéria dotačních titulů v ČR.
 9. Koncept Národních divadel.
 10. SWOT analýza divadelního systému v ČR.

Doporučená nebo povinná literatura

PRAMENY:

Creative Britain - New Talents for the New Economy. London: DCMS, 2008

Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Praha: Divadelní ústav 2000.

Český taneční slovník: tanec - balet - pantomima. Praha: Divadelní ústav 2001.

Český tanec 2007, průzkum Institut umění - Divadelní ústav, Praha

Dotační tituly MKČR pro divadlo a tanec. MK ČR, Praha 2010.

Edice Box. internetová edice DÚ, Praha: http://www.divadlo.cz/box/

Ekonomické souvislosti kultury - výzkumná sonda, Praha: Katedra teorie kultury FF UK, 1997.

Ekonomika a kultura, partnerství pro 21. století. Praha: EMK, 2001.

Fórum pro kreativní Evropu. Dokumentace konference, Praha: Institut umění, 2009.

Granty HMP v oblasti umění. MHMP, Praha, 2010

Kultura, umění, perspektivy. Sborník konference na téma legislativa a ekonomika.

Praha: Divadlo Archa, 1997.

Model státního financování divadel. Praha, 1997, Svět a divadlo, č. 4 a 5.

Ročenky, dokumenty a projektové studie Institutu umění-Divadelního ústavu, Praha

Státní kulturní politika na léta 2009-2014, Praha: MKČR, 2008

Statistika kultury. Praha: NIPOS, od r. 1998.

Statistical Indicators for Arts Policy. Strawberry Hills, NSW: IFACCA, June 2005

Strategie rozvoje neziskového sektoru v ČR. Praha: Spiralis, 2000

Strategie účinnější podpory kultury do roku 2005 - kulturní politika. Praha: MK ČR, 2001.

Vztah státu ke kultuře. Kulturní politika v evropských zemích: Aktualizace vybraných problémů. Praha: Katedra teorie kultury FF UK, 2004.

LITERATURA:

Ambrožová V., Měření podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky pomocí indexu kreativity a jeho aplikace pro ČR. Zlín: Univerzita T. Bati, 2008

Arcier, B. F. d´ - Arkio, T. - HRAB, O. a kol. Towards a New Cultural Framework Programme of the European Union. Brussels: EFAH, 2003.

Bejvlová, J., Divadelní výkon - měření výkonnosti neziskového repertoárové divadla, disertační práce, JAMU, Brno, 2005.

Bell, D., Kulturní rozpory kapitalismu, Praha: Sociologické nakladatelství, 1999.

Cikánek, M., Evropské operní publikum z marketingové perspektivy, JHD, 2007.

Cikánek, M., Kreativní průmysly, Institut umění, Praha, 2009

Cikánek, M., (2002) Marketing festivalu hudebního divadla Opera. Magisterská diplomová práce v oboru hudební managementu na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze

Cikánek, M. (2006a) Audience of the Prague Opera Festival / Comparison of the Marketing Researches Conducted by the Festival in 2001 and 2005. Magisterská diplomová práce v oboru Arts Management na City University London

Cikánek, M., (2006b) Naše publikum je středem všeho, co děláme in His Voice 6/2006,

Černý, O. - Herman, J., Návrh modelu státního financování profesionálních divadel. Část 1. Obecné principy a struktura.Praha: Svět a divadlo, 1997, r. 8, č. 4.

Černý, O. - Herman, J. - Jindrová Z., Návrh modelu státního financování divadel. Část 2. Grantové řízení. Praha: Svět a divadlo, 1997, r. 8, č. 5.

Černý, O. - Nekolný, B., The Performing Arts in the Czech Republic. Amsterdam: Theater Instituut Nederland, 2000.

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004.

Hannagan, T. J., Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996.

Chiaravalloti, F., A non-prescriptive view of artistic value. University of Groningen, 2008.

Chládková, Blanka. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001.

Chládková , B., Měření výkonnosti repertoárových divadel. Praha: IU-DÚ, Edice Box, 2009

Chládková, B., Lobpreis D., Stříbrná A., Vzdělávání a výchova Praha: Institut umění, 2007.

Kaiser Michael M., Strategické plánování v umění. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2009

Kesner L., Marketing a management muzeí a památek, Grada, Praha, 2005.

Klaus, V., Tomšík, Vl., Makroekonomická fakta české transformace, NC Publishing, Brno, 2007.

Komparace kulturních systémů 15 zemí Evropské unie. Podkladový materiál pro panelovou diskusi „Stát pro umění 21. století“. Praha: Divadelní ústav, 2003.

Nekolný, B. a kol., Divadelní systémy a kulturní politika. Praha: Divadelní ústav, 2006.

Nekolný B.: Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Scéna, 1991

Matějů, M., Kulturní a sociální změny v lokální společnosti - souhrnná studie.

Praha: Katedra teorie kultury FF UK, 1999.

Matějů, M. a kol., Proměny kultury a umění v české společnosti na prahu 21. století: Lokální a globalizační trendy. Praha: Katedra teorie a kultury FF UK, 2005.

Matějů, M. - Žák, J. Ekonomické souvislosti kultury. Praha: Katedra teorie

a kultury FF UK, 1997

Maříková H., Mechanismy evaluace kulturních služeb. Praha: IU-DÚ, Edice Box, 2009

Mederly, P. - Nováček, P. - Topercer, J., Indikátory kvality životaa udržitelného rozvoje: kvantitativní, vícerozměrný a variantní přístup. Praha: CESES FSV UK, 2004

Myerscough, J., The Economic Importance of the Arts in Britain. London: Police Study Institute, 1998

Pilátová, J.: Hnízdo Grotowského - na prahu divadelní antropologie. Praha: IU-DÚ, 2009.

Poledňák, I. a kol.: Proměny hudby v měnícím se světě, sb. FF UP Olomouc, 2007.

Raabová T., Produktivita a finanční problémy scénických umění - ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, 2008.

Reeves,M.: Measuring the Economic and Social Impact of tje Arts. London: Arts Council England, 2002

Sedláček, T.: Ekonomie dobra a zla, Praha: Nakladatelství 65. pole, 2009

Smolíková M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008

Srstka, J., Autorské právo v divadle. Praha: AMU, 2006.

The economy of culture in Europe, Kern European Affairs, 2006, European Commission -Culture

The Impact of Culture on Kreativity, Brusel: Directorate-General for Education and Culture, 2009.

Vondrášek,K., Zwischen Vergangenheit und Zukunft (Transformationsprozesse der tschechischen Kultur 1990-1997. Bochum/Freiburg: Projekt Verlag, 2007

Work Foundation., Staying Ahead. The Economic Performance of the UK´s Creative Industrie. London: DCMS, 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného ukončení semestru je:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů