Strategické řízení 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ESR1 Z 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přemýšlet o sobě a svém konání i při jednání. Jak si přirozeně nastavit podmínky rozhovoru mezi dvěma lidmi tak, aby vedl k dodržené dohodě a probíhal vlídně (bez kompromisů). Kdy mohu řídit lidi a týmy? Nejdříve znát sebe a své možnosti, převést je do koncepce/strategie, pak vyjednat s ostatními. Pak přichází samotné řízení.

Naučit se předat své myšlenky tak, aby měl o ně druhý zájem - umění prezentace.

Osvojit si základy vědeckého výzkumu - opírat své poznatky o postupy, které vylučují subjektivní a účelové vidění poznávaného.

HLAVNÍ JE: Umět znát sám sebe a přínosně měnit své návyky - někdy se mohou stát zlozvykem. Umět pracovat s časem - co ovlivňuje naše časové možnosti? Umět vypracovat koncepci/strategii a předat ji týmu. Umět pracovat s metodami, které vedou k poznání, jež může být podrobeno dalšímu výzkumu a novému poznání.

Forma studia

Interaktivní workshopy, v rámci kterých studenti, pod vedením pedagoga, spolupracují při řešení problémových situací, nachází možné způsoby jejich řešení a vytváří vlastní teorie a filozofie.

Součástí výuky mohou být hosté, zkušení manažeři či podnikatelé.

Způsob výuky je postaven na principech koučování a mentoringu. Výuka vychází z konkrétních potřeb (cílů) studentů a přizpůsobuje se jim tak, aby mohli využívat aktuálních zkušeností ze své praxe a v rámci výuky hledali nové způsoby řešení problémů, úkolů a výzev.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Základní osu výuky tvoří podnikatelský záměr, tedy vize projektu, způsob provedení, financování a oslovení trhu, resp. zákazníků. Výuka je velmi interaktivní a přizpůsobuje se možnostem a potřebám studentů.

Interaktivní workshopy na téma strategie. Strategické myšlení, práce se strategií, tvorba a rozvoj. Specifika podnikání v oboru art managementu a divadla.

Program volně navazuje na předmět Leadership, jeho absolvování ovšem není podmínkou. Modul je určen především těm studentům, kteří mají ambici řídit projekty, instituce či samostatně podnikat.

Studenti se na konkrétních případových studiích učí strategicky myslet a využít strategii pro naplnění svých cílů. Pracují se strategií jako s nástrojem, který jim umožní dosahovat dlouhodobých cílů a vizí. Poznávají výhody a nevýhody jednotlivých strategických konceptů a nástrojů a budují si schopnost zvolit vhodnou strategii. Rozlišují mezi operativním a strategickým řízením a učí se tyto harmonizovat. Studenit poznávají nové nástroje strategického řízení, Canvas, Lean, Agile apod.. Inspiraci získávají z návštěvy zajímavých hostů.

Doporučená nebo povinná literatura

ALEB, Nassim. Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí. Praha: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-128-3.

HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha : KANT pro AMU, 2009

KAISER, Michael M a Brett E EGAN. The cycle: a practical approach to managing arts organizations. Waltham : Brandeis University Press, 2013.

KAISER, Michael M. Leading roles: 50 questions every arts board should ask. Hanover : University Press of New England, 2010

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. 1. vydání. Praha : Institut umění - Divadelní ústav v Praze, 2009. str. 146. 978-80-7008-236-2.

KOFMAN, Fred. Vědomý business: integrita, úspěch a štěstí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 343 s. Management umění - umění managementu, sv. 2. ISBN 978-80-7367-747-3.

LEDVINOVÁ, Jana. Profesionální fundraising: jak se osvobodit od finanční závislosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-294-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě: docházky, aktivity na workshopu, vypracování semestrální práce a její prezentace na závěrečném workshopu.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast na workshopu. Každý účastník musí přinést minimálně jednu vlastní případovou studii (ideový či podnikatelský záměr, problémová situace v běžícím projektu apod.).

Mandatorní podmínka úspěšného ukončení předmětu osobní účast na workshopu minimálně 80% z celkového časového fondu. Při nesplnění této podmínky nebudou kredity uděleny.

Poznámka

Předmět bude otevřen pouze za účasti minimálně 5 studentů.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů