Soukromé a veřejné právo v praxi 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ESV1 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámit studenty se základními instituty soukromého práva v souvislosti s výkonem produkčních činností v oblasti divadelního provozu,
 2. seznámit studenty s příslušnými normami veřejného práva, majícími dopad na praxi divadelního provozu,
 3. osvojit praktické znalosti, schopnosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni základní normy soukromého a veřejného práva alespoň rámcově aplikovat na výkon produkčních činností v oblasti divadelního provozu.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Soukromé právo, občanské právo, právní osobnost, fyzické osoby, právnické osoby, zásady občanského práva,
 2. právní formy, spolek, nadace, nadační fond, ústav,
 3. spotřebitel, podnikatel, zastoupení, prokura, věci a jejich rozdělení, cenný papír,
 4. právní jednání, právní skutečnosti, výklad právních jednání, obsah a forma právního jednání, neplatnost,
 5. relativní majetková práva, všeobecná ustanovení o závazcích, uzavření smlouvy, obsah smlouvy, forma smlouvy, účinky smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí,
 6. koupě, darování, směna,
 7. výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr, nájem,
 8. dílo, smlouva o dílo, aplikace v praxi,
 9. příkaz, zprostředkování, komise, innominátní smlouvy (divadelní zájezd, spolupořadatelství),
 10. pracovní právo, vymezení a zakotvení, zásady pracovního práva, znaky závislé práce, „švarcsystém“,
 11. pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpověď, okamžité zrušení prac. pom.,
 12. korporátní právo, vymezení a zakotvení, společnost, správa společnosti, členství, zánik členství a společnosti,
 13. druhy a přehled jednotlivých korporací s ohledem na možnost a vhodnost jejich využití jako právní formy divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

 1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, důvodová zpráva, komentáře
 2. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném a účinném znění, důvodová zpráva, komentáře
 3. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném a účinném znění, důvodová zpráva, komentáře
 4. Srstka, J., Chloupek,V., Košut,V.: Divadelní smlouvy, v ediční přípravě, rok vydání 2014
 5. konkrétní právní předpisy v oblasti veřejného práva (dle osnovy druhého semestru)
 6. Hurdík J. a kol.: Občanské právo hmotné, obecná část, Čeněk 2013
 7. Dvořák T.: Obecně prospěšná společnost, Kluwer 2010
 8. Bělohlávek A. a kol.: Komentář k zákonu o obchodních korporacích, Čeněk 2013
 9. Raban, P. a kol.: Občanské právo hmotné, relativní majetková práva, Klemm 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů