Magisterský projekt 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MPE2 ZK 5 8T česky letní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladana BROUKOVÁ, David KAŠPAR, Michal LÁZŇOVSKÝ, David MÍREK, Bohumil NEKOLNÝ, Petr PROKOP, Jiří SULŽENKO, Doubravka SVOBODOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet u studentů přenositelné znalosti a schopnosti jako jsou strukturované myšlení, využití metod vědecké práce nebo samostatné uvažování. Zároveň student pod vedením odborného tutora získá hluboký vhled do jedné z oblastíí v rámcii oboru produkce a managementu umění, kterou si sám zvolí.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

206OP1 Projekt - produkce 1

Obsah kurzu

Výuka probíhá na základě schváleného a obhájeného tématu magisterského výzkumu, kterým se posluchač ucházel o přijetí do magisterského studia. Jde zpravidla o teoretický výzkum specifické oblasti z oblasti produkování, managementu či administrování umělecké činnost. Základem je výzkumná práce studenta pod vedením odborníka z řad pedagogického sboru katedry. Výsledky svého uměleckého / výzkumného/ vývojového úkolu obhajuje student po prvním semestru prostřednictvím prezentace průběžného postupu práce, na konci druhého semestru pak v rámci prezentace výsledků výzkumu.

Doporučená nebo povinná literatura

Divadelní producentství:

Arts management a arts marketing:

Ekonomika, právo a provozování divadla:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

Další zdroje individuálně doporučí garant jednotlivého projektu z řad pedagogů specializace.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského výzkumu s určeným pedagogem, aktivní účast na společných seminářích (alespoň z 60 %) a aktivní účast na celém programu prezentací MA projektů.

Zkouška z předmětu má podobu povinné veřejné ústní prezentace dle následujících pravidel:

NEJPOZDĚJI JEDEN MĚSÍC PŘED termínem prvního dne prezentací (je zveřejněn na webu katedry) studenti uloží na síťové úložiště písemnou anotaci prezentované práce v rozsahu 600-1000 znaků, která bude otištěna v programu prezentací. Zároveň studenti nahrají v elektronické formě na síťové úložiště odborný článek shrnující jejich bádání a vyhovující následujícímu zadání:

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu včetně příloh do jednoho dokumentu ve formátu PDF, maximálně ale do dvou dokumentů (1 - článek, 2 - kompletní přílohy).

NEJPOZDĚJI JEDEN DEN PŘED termínem prezentací studenti vloží v elektronické formě na síťové úložiště prezentaci připravenou v prezentačním softwaru, nebo alespoň bodovou osnovu svého příspěvku v rozsahu max. 3 normostran.

Změny v odevzdané prezentaci jsou i po termínu odevzdání možné. Student odpovídá za aktuálnost prezentace nahrané v síťovém úložišti.

Závěrečné hodnocení provádí komise složená z interních pedagogů KP, která studentovi udělí známku na základě následujících kritérií (% = váha kriteria):

Jelikož se jedná o hlavní předmět, podle studijního řádu AMU zkoušku NELZE OPAKOVAT.

Poznámka

Příklady témat podle příslušných specializací jsou uvedeny na webových stránkách katedry.

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-produkce/pro-studenty/zaverecna-prace/temata-magisterskych-projektu-diplomovych-praci-definice-priklad/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů