Magisterský projekt 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MPE2 ZK 5 8T česky letní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KAŠPAR, Michal LÁZŇOVSKÝ, David MÍREK, Bohumil NEKOLNÝ, Petr PROKOP, Jiří SULŽENKO, Doubravka SVOBODOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjení kreativity, znalostí, zkušeností a schopnosti samostatného uvažování studentů a zvyšování jejich kompetencí ve výzkumné činnosti.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

206OP1 Projekt - produkce 1

Obsah kurzu

Výuka probíhá na základě schváleného a obhájeného magisterského projektu, kterým se posluchač ucházel o přijetí do magisterského studia. Projektem je zpravidla teoretický výkum specifické oblasti z oblasti produkování, managementu či administrování umělecké činnost. Základem je výzkumná práce studenta pod vedením odborníka z řad pedagogického sboru katedry. Výsledky svého uměleckého / výzkumného/ vývojového úkolu obhajuje student po prvním semestru prostřednictvím prezentace průběžných výsledků před komisí, na konci druhého semestru pak v rámci veřejné prezentace.

Doporučená nebo povinná literatura

Divadelní producentství:

Arts management a arts marketing:

Ekonomika, právo a provozování divadla:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

Další zdroje individuálně doporučí garant jednotlivého projektu z řad pedagogů specializace.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského projektu s určeným pedagogem, aktivní účast na společných seminářích (alespoň z 60 %) a aktivní účast na celém programu prezentací MA projektů.

Zkouška z předmětu má podobu povinné veřejné ústní prezentace dle následujících pravidel:

NEJPOZDĚJI JEDEN MĚSÍC PŘED termínem prvního dne prezentací (je zveřejněn na webu katedry) studenti uloží na síťové úložiště písemnou anotaci prezentované práce v rozsahu 600-1000 znaků, která bude otištěna v programu prezentací.

NEJPOZDĚJI JEDEN TÝDEN PŘED termínem prvního dne prezentací studenti nahrají v elektronické formě na síťové úložiště závěrečnou zprávu projektu vyhovující následujícímu zadání:

Povinné části obsahu:

  1. Zdůvodnění volby tématu.
  2. Stanovení původního výzkumného úkolu a jeho korekce v průběhu práce (korigovaný cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění).
  3. Plán projektu a jeho korekce v průběhu práce (etapizace, metody).
  4. Popis jednotlivých etap projektu a jejich dílčí výsledky.
  5. Vlastní výzkum (teoretický základ, zdroje, zvolená metodologie).
  6. Závěry práce, zhodnocení míry naplnění stanovených cílů.

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu včetně příloh do jednoho dokumentu ve formátu PDF, maximálně ale do dvou dokumentů (1 - zpráva, 2 - kompletní přílohy).

NEJPOZDĚJI JEDEN DEN PŘED termínem prezentací studenti vloží v elektronické formě na síťové úložiště prezentaci připravenou v prezentačním softwaru, nebo alespoň bodovou osnovu svého příspěvku v rozsahu max. 3 normostran.

Změny v odevzdané prezentaci jsou i potermínu odevzdání možné. Student odpovídá za aktuálnost prezentace nahrané v síťovém úložišti.

Závěrečné hodnocení provádí komise složená z interních pedagogů KP, která studentovi udělí známku na základě následujících kritérií (% = váha kriteria):

Jelikož se jedná o hlavní předmět, podle studijního řádu AMU zkoušku NELZE OPAKOVAT.

Poznámka

Příklady témat podle příslušných specializací jsou uvedeny na webových stránkách katedry.

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-produkce/pro-studenty/zaverecna-prace/temata-magisterskych-projektu-diplomovych-praci-definice-priklad/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů