Nástroje managementu umění 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206NMU1 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal LÁZŇOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Rozšířit znalosti studentů v oblasti strategického a projektového managementu o metody a nástroje vhodné pro nezávislé producenty a organizace v umění,
 2. praktickými příklady a cvičením naučit studenty vybrané nástroje managementu aktivně používat.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Poslání a vize umělecké organizace,
 2. proces strategického plánování,
 3. analýza vnějšího prostředí,
 4. interní analýza organizace,
 5. formulace strategického plánu,
 6. realizace strategie,
 7. evaluace procesu strategického plánování,
 8. portfolio, program a projekt a jejich řízení v umělecké organizaci,
 9. nástroje a metody ve fázi zahájení projektu,
 10. nástroje a metody ve fázi plánování,
 11. nástroje a metody ve fázi realizace,
 12. nástroje a metody ve fázi vyhodnocení a ukončení projektu,
 13. příklady implementace projektového řízení do funkční struktury divadelní instituce.

Doporučená nebo povinná literatura

A guide to the project management body of knowledge [Kniha]. - Newtown Square, Pennsylvania : Project Management Institute, 2008.

Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.

Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.

Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.

Černý Ondřej a kolektiv autorů Transformace pražských divadel [Online] // Institut umění - Divadelní ústav. - 2013. - 15. 06 2013. - http://transformacedivadel.divadlo.cz.

Doležal Jan [a další] Projektový management podle IPMA [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2009.

Dvořák Jan Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak [Kniha]. - Praha : Pražská scéna, 2004.

Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.

Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.

Plamínek Jiří a Fišer Roman Řízení podle kompetencí [Kniha]. - Praha : Grada publishing, 2005.

Rosenau Milton D. Řízení projektů [Kniha]. - Brno : Computer Press, 2007.

Stein Tobie S. a Bathurst Jessica Performing Arts Management [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2008.

Svozilová Alena Projektový management [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2011.

Vítek Svetozar Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1986.

Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.

Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Minimální povinná účast na přednáškách a seminářích je 50%. V případě nižší socházky nebude student připuštěn ke zkoušce a předmět ukončí neúspěšně.

Studenti, kteří překročí minimální stanovenou hranici docházky, ale nedosáhnou účasti alespoň 70%, odevzdají seminární práci podle zadání níž a ZÁROVEŇ musí absolvovat ústní zkoušku.

Studenti, kteří

se zúčastní více něž 70% přímé výuky podle své volby BUĎ odevzdají seminární práci podle následujícího zadání NEBO absolvují ústní zkoušku viz okruhy níž.

Seminární práce - zadání:

Vypracujte strategický rámec pro konkrétní divadlo či jinou organizaci v oblasti živého umění.

Povinné součásti:

kategorií metody PEST(EL),

tabulky Balanced scorecard.

Předpokládaný rozsah: cca 5 normostran

Ústní zkouška:

Student si vylosuje a zodpoví dvě z následujících otázek či témat.

 1. Jaká je funkce strategického plánu v divadle? Kdy je vhodné strategii tvořit?
 2. Popište možné přístupy k tvorbě strategie.
 3. Pojmenujte některá specifika strategického plánování v divadelních organizacích.
 4. Jaké typy přínosů generuje divadelní činnost a divadla jako instituce; uveďte příklady.
 5. Popište koncept kulturních hodnot Johna Holdena.
 6. Popište rámec strategického plánování podle M. Kaisera.
 7. Strategický plán jako projekt - co, proč, kdo, jak?
 8. Poslání a vize - jak na to?
 9. Popište možnosti využití SWOT analýzy jako nástroj strategického plánování.
 10. Analýza srovnatelných společností a benchmarking - popište princip a využití ve strategickém plánování v kultuře.
 11. Bostonská matice - popište princip a využití ve strategickém plánování v kultuře.
 12. Analýza PEST(LE) - popište princip a využití ve strategickém plánování v kultuře.
 13. Porterova analýza pěti sil - popište princip a využití ve strategickém plánování v kultuře.
 14. Popište principy formulace strategických cílů.
 15. Popište Ansoffovu matici a její využití jako nástroje strategického plánování.
 16. Formulujte 5 hypotetických strategických cílů pro následující pětileté období pro libovolné divadlo.
 17. Popište princip a způsob využití nástroje Balanced Scorecard
 18. Popište principy, nástroje a oblasti realizace a evaluace strategického plánu.
 19. Popište principy Cyklu M. Kaisera a jeho uplatnění ve strategii divadla.
 20. Popište principy Business Model Canvas.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů