Nástroje managementu umění 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206NMU2 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal LÁZŇOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Rozšířit znalosti studentů v oblasti projektového managementu o metody a nástroje vhodné pro nezávislé producenty a organizace v umění,
 2. praktickými příklady a cvičením naučit studenty vybrané nástroje managementu aktivně používat.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Projektové řízení v divadle
 2. Programy a portfolia projektů
 3. Projekty v organizačních strukturách (uměleckých) organizací
 4. Životní cyklus projektu
 5. Iniciační fáze
 6. Zahájení projektu
 7. Plánování projektu - rozsah
 8. Plánování projektu - čas
 9. Plánování projektu - náklady
 10. Plánování projektu - kvalita, lidské zdroje, komunikace, rizika, pořizování

Doporučená nebo povinná literatura

A guide to the project management body of knowledge [Kniha]. - Newtown Square, Pennsylvania : Project Management Institute, 2008.

Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.

Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.

Černý Ondřej a kolektiv autorů Transformace pražských divadel [Online] // Institut umění - Divadelní ústav. - 2013. - 15. 06 2013. - http://transformacedivadel.divadlo.cz.

Doležal Jan [a další] Projektový management podle IPMA [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2009.

Dvořák Jan Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak [Kniha]. - Praha : Pražská scéna, 2004.

Rosenau Milton D. Řízení projektů [Kniha]. - Brno : Computer Press, 2007.

Stein Tobie S. a Bathurst Jessica Performing Arts Management [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2008.

Svozilová Alena Projektový management [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je osobní účast v hodinách v rozsahu min. 65%.

Při osobní účasti v rozsahu 65% - 75 % student absolvuje ústní zkoušku z přednášené teorie (varianta A) a zároveň odevzdává seminární práci (varianta B).

V případě prezence 75% a vyšší si student volí mezi variantou A nebo B.

Varianta A - ústní zkouška

Student losuje dvě otázky z následující sady:

 1. Definice a vlastnosti projektů, smysl projektového řízení
 2. Standardy a metodiky řízení projektů - příklady, principy a odlišnosti
 3. Portfolia a programy projektů - účel, příklady, principy řízení
 4. Projektové řízení v kontextu organizační struktury divadla
 5. Životní cyklus projektu - teorie a aplikace na divadelní projekty
 6. Procesní skupiny a znalostní oblasti podle PMBoK
 7. Definice přínosu a cílů projektu - nástroje a jejich aplikace
 8. Řídící komise, řízení zainteresovaných stran
 9. Plánování rozsahu projektu a plánování kvality
 10. Harmonogram projektu a plánování lidských zdrojů
 11. Rozpočet projektu a pořizování (procurement)
 12. Plánování komunikace a plán rizik
 13. Principy fáze realizace (provádění) a sledování (monitorování) projektu
 14. Fáze ukončení projektu a poprojektová fáze

Varianta B - plán projektu

Seminární práce v podobě plánu konkrétního (případně i hypotetického) projektu, jehož součástí je:

Student odevzdá plán projektu 3 pracovní dny před zkouškovým termínem, ke kterému se přihlásí a v rámci kterého práci prezentuje a obhajuje.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů