Provozování divadla II. 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PDB2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Připravit adepta bakalářského studia na samostatné působení v procesech realizace divadla nebo na pokračování v magisterském stupni studia. Předmět připravuje studenta ke zvládnutí látky ze základů oboru, nutné nejen k úspěšnému vykonání závěrečných bakalářských zkoušek, vytvoření originální bakalářské diplomové práce, ale i k budoucímu samostatnému pohybu v rámci organizační a řídící práce v oblasti divadla.

Předmět navazuje na seminář základy divadelní produkce a divadelní produkce I, navazuje na informace ostatních pedagogů a v posledním semestru bakalářského studia přináší informace o divadelních stavbách, investiční výstavbě a divadelních budovách a jejich provozu. Zabývá se problematikou správy budov a otázkou, které služby v divadelním provozu zajistit formou outsourcingu. Seznamuje studenty s aplikací zákona 137/2006 Sb. o zadávaní veřejných zakázek, s použitím nástroje soutěže o návrh, vypsání vícekolové soutěže. Dále studenty seznámí s historickými i soudobými trendy v divadelní architektuře. Druhá část semináře bude zaměřena na vnitřní a vnější kontrolní činnost divadle. Zaměří se na způsoby auditu v divadlech. Po absolvování předmětu se studenti budou lépe orientovat v aplikaci zákona o veřejných zakázkách. Budou seznámeni se základy auditu a kontrolní činnosti.

Forma studia

Výuka probíhá jako řízený dialog mezi pedagogem a studenty, formou diskuse nad zpracovanými studijními materiály a zadanými seminárními pracemi a rozbor materiálů používaných jednotlivými divadly. Probíhá analýza příslušných zákonných ustanoveních a jejich aplikace do divadelního prostředí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů:

Obsah kurzu

Hlavní předmět BA studijního programu.Výuka na téma provozování divadla v posledním semestru bakalářského studia v návaznosti na reálný stav v českém divadelnictví shrnuje a uvádí do vzájemné souvislosti principy řízení repertoárového divadla.

V VI. semestru se výuka zaměřuje na následující okruhy:

Právní subjektivita: příspěvková organizace, s.r.o. , o.p.s., zapsaný ústav.

Organizační stuktura:

Realizace inscenace:

Repertoárové divadlo vs. nezávislý projekt:

Manažer v divadle:

Správa divadla:

Kontrola:

Personální management:

Doporučená nebo povinná literatura

Gregorini, Bedřich Další autor: Gregorini, Jindřich, Srstka, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : Akademie múzických umění, 2007

Javorin, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích. I. a II. díl; Praha 1949.

Hilmera, Jiří: Česká divadelní architektura; Praha 1999

Vítek, Svetozar, Řízení a organizace divadla Praha : Stát. pedag. nakl., 1986

Current Legislation:

320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě

218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Annual reports from individual theatres

http://www.verejne-zakazky-cr.cz/

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

http://magistrat.praha-mesto.cz/

http://mfcr.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje studium požadovaných materiálů a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška je písemná, na základě dosažení požadovaného počtu bodů následně i ústní. Celkové hodnocení se skládá ze 40 % z hodnocení aktivity na seminářích, 30 % z písemné části zkoušky a 30 % z ústní části zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce a absolvování závěrečného testu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů