Provozování divadla II. 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PDB2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Hlavní předmět BA studijního programu.Výuka na téma provozování divadla v posledním semestru bakalářského studia v návaznosti na reálný stav v českém divadelnictví shrnuje a uvádí do vzájemné souvislosti principy řízení repertoárového divadla.

V VI. semestru se výuka zaměřuje na následující okruhy:

Právní subjektivita: příspěvková organizace, s.r.o. , o.p.s., zapsaný ústav.

Organizační stuktura:

Realizace inscenace:

Repertoárové divadlo vs. nezávislý projekt:

Manažer v divadle:

Správa divadla:

Kontrola:

Personální management:

Výsledky učení

Připravit adepta bakalářského studia na samostatné působení v procesech realizace divadla nebo na pokračování v magisterském stupni studia. Předmět připravuje studenta ke zvládnutí látky ze základů oboru, nutné nejen k úspěšnému vykonání závěrečných bakalářských zkoušek, vytvoření originální bakalářské diplomové práce, ale i k budoucímu samostatnému pohybu v rámci organizační a řídící práce v oblasti divadla.

Předmět navazuje na seminář základy divadelní produkce a divadelní produkce I, navazuje na informace ostatních pedagogů a v posledním semestru bakalářského studia přináší informace o divadelních stavbách, investiční výstavbě a divadelních budovách a jejich provozu. Zabývá se problematikou správy budov a otázkou, které služby v divadelním provozu zajistit formou outsourcingu. Seznamuje studenty s aplikací zákona 137/2006 Sb. o zadávaní veřejných zakázek, s použitím nástroje soutěže o návrh, vypsání vícekolové soutěže. Dále studenty seznámí s historickými i soudobými trendy v divadelní architektuře. Druhá část semináře bude zaměřena na vnitřní a vnější kontrolní činnost divadle. Zaměří se na způsoby auditu v divadlech. Po absolvování předmětu se studenti budou lépe orientovat v aplikaci zákona o veřejných zakázkách. Budou seznámeni se základy auditu a kontrolní činnosti.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů:

Literatura

Gregorini, Bedřich Další autor: Gregorini, Jindřich, Srstka, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : Akademie múzických umění, 2007

Javorin, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích. I. a II. díl; Praha 1949.

Hilmera, Jiří: Česká divadelní architektura; Praha 1999

Vítek, Svetozar, Řízení a organizace divadla Praha : Stát. pedag. nakl., 1986

Current Legislation:

320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě

218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Annual reports from individual theatres

http://www.verejne-zakazky-cr.cz/

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

http://magistrat.praha-mesto.cz/

http://mfcr.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje studium požadovaných materiálů a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška je písemná, na základě dosažení požadovaného počtu bodů následně i ústní. Celkové hodnocení se skládá ze 40 % z hodnocení aktivity na seminářích, 30 % z písemné části zkoušky a 30 % z ústní části zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce a absolvování závěrečného testu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů